ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಾಯನ ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಗಾಳಿಲಾ ಪೊಗ್ಗುಜಿ.
೨. ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿ ನಾಲಾಯಿಡ್, ತಪ್ಪು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುವಾ ?
೩. ಅಣ್ಣನ ಬೆರಿಸಾಯ ಇತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಆನೆದಾತ್ ಬಲ.
೪. ಉಣರೆ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ, ಮುಂಗೈಡ್ ಬಂಗಾರದ ಸರಪಳಿ.
೫. ಉಲಾಯಿದ ಪುಗೆಡ್ದ್, ಪಿದಾಯಿದ ದೊಂಬೇ ಎಡ್ಡೆ.
೬. ಎದುರು ಪಿರ ತೂದು ಪಾತೆರೊಡು.
೭. ಏಡ್ ತಿನಂದಿ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ , ಮಂಗೆ ಲಾಗ್ಯಂದಿ ಗೆಲ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ,
ಗಾದೆ ಪನಂದಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ,ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಮಲ್ಪಂದಿ ಕಸರತ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ.
೮. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ರಡ್ದಾ೦ಡ ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್.
೯. ನೀಚಗ್ ನೀತಿ ಪನ್ಪಿನ ಬದಲ್ ಗ್ ಪಂಜಿನ ಮೀಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ.
೧೦. ತೀರಂದಿನೆನ್ ದೆರ್ತ್ ದ್ ತಿಗಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂಡೆ.
೧೧. ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ದೇವೆರ್ ತೆಲ್ತೊಂದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್.
೧೨. ಪೊಟ್ಟು ಗುಜ್ಜೆಗ್ ಮಯಣ ಜಾಸ್ತಿ; ಪುಳ್ಚಟ್ ಕುಕ್ಕುಗ್ ಕಮ್ಮೆನ ಜಾಸ್ತಿ.
೧೩. ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಷ ಕಸರತ್ತ್ ಕಲ್ತ್ ದ್ ಅಜ್ಜಿನ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತೆ.
೧೪. ಬಡವೆ ಉಣ್ಪಿನಿ ಬಡವ್ ಗ್, ಮಲ್ಲಾಯೆ ಉಣ್ಪಿನಿ ಸೋಕುಗ್.
೧೫. ಸಾಕ್ಷಿ ಪನಿಯರೆ ಪೋದು ಆಸ್ತಿ ಕಳೆಯೊಂಡೆ.
೧೬.ಸೂರ್ಯನ ಎದುರುಡು ಉಂತೊಲಿ, ಆಂಡ ಸುದ್ದಿದ ಎದುರುಡು
ಉಂತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.
೧೭. ಸುದೆತ ನೀರ್ ಗ್ ಪುಳಿ ಪುಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ.
೧೮. ಸಾಲ ಕೊರ್ದ್ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿತೊಂಡೆ.
೧೯. ಬಜೀ ನೂಲುಡ್ ಪೊಲ್ಲೆ ರಾವಂದ್.
೨೦. ಬಾಜೆಲ್ ತಡೆಯೆರಾವಂದೆ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಪರಿಲೆಕ್ಕ.
೨೧. ಬುಲಿಪುನಾಯೆನ ದತ್ತ ಬರಿ, ಪೊಲ್ಲುನಾಯನ ಬಲತ ಬರಿ
ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
೨೨. ಬೆನ್ಪಿನ ಎರುಕು ಗಾಡಿ ಆಂಡ ದಾನೆ, ಗಾಣ ಆಂಡ ದಾನೆ ?
೨೩. ಮಾರಾಟ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುನಿ.
೨೪. ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪರೆ ಮುಳ್ಳೇ ಆವೊಡು.
೨೫. ಜವನಾತಿಗೆಡ್ ದೊಣ್ಣೆ ಪತ್ತಿಯೆ, ಪ್ರಾಯ ದಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದ೦ಟೆ
ಪತ್ತಿಯೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Do You Know?

1.Mawsynram, located in the East Khasi Hills district of Meghalaya, is the world’s wettest desert.

2.Anaximander, the Greek philosopher created the first published world map.

3.Karni Mata temple at Deshnoke, 30 KM from Bikaner, Rajasthan is known as temple of rats.

4. Rishikesh is a city in Dehradun district of Uttarakhand State, is known as Yoga capital of the world.

5.T I N A=There Is No Alternative.

6.The Penny Black was the world’s first adhesive postage stamp used in public postal system. It was first issued in Great Britain on 1 May 1840 for official use from 6 May of that year.It features a profile of Queen Victoria.

7.The ancient name of Africa was Alkebulan(Mother of mankind) which is the oldest and the only word of indigenous origin.Egyptian word Afru-ika means ”mother land”, the very birthplace of the human race.

8.The word chikan is a derivative from the Persian word ”chikaan”meaning drapery.The Mughal emperor Jahangir’s consort Noor Jahan introduced this Persian craft to India in the 17th century. It is one of Lucknow’s best known textile decoration styles.

9.According to Hindu mythology Kamboja corresponds to modern Cambodia.

Princess Bhanumati, wife of Duryodhana, the crown prince of Hastinapura

was a princess from Kambhoja royal family. Cambodia is located in the Southern portion of  the Indochina Peninsula in southeast Asia.

Source:Collection.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧. Mount Everest ಹಿಮಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ
ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ. ಇದರ ಎತ್ತರ ೮,೮೪೮ ಮೀಟರ್ ಗಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ನೇಪಾಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತಾ (ಸ್ವರ್ಗ ಶಿಖರ )ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ೧೮೫೨ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ /ಬ್ರಿಟಿಷ್/
ಸರಕಾರ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸಿತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಯರ್
ಆಗಿದ್ದ General Sir George Everest, ಬೆಂಗಾಲಿ ಗುಮಾಸ್ತ ರಾಧಾನಾಥ ಹಾಗೂ
ಇತರ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು. ರಾಧಾನಾಥ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಶಿಖರದ ಬಗ್ಗೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು George ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅನಂತರ ಈ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಬಡ ರಾಧಾನಾಥ್ ರನ್ನು
ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ George Everest ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಲಾಯಿತು.
೨.ಜಾನಪದ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ,ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಶೈಲಿಯ ನೃತ್ಯಗಳು ಇಂದು
ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಶೈಲಿಯದ್ದಾದರೂ ದೇಹ, ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆಗಳ
ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೇಡುವ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ ಬಲ್ಲುದು.
ನೃತ್ಯ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನರ್ತಿಸುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಲಯಬದ್ಧ
ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ . ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ನರ್ತಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ದೃಢವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೈ -ಕಾಲು ಬಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನೆಯಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ
ಸಂಧಿ ನೋವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದುಮಿಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೃತ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಕೂಡುವ-ಕಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೃತ್ಯದಿಂದ ವಯೋ ಸಹಜ
ಮರೆವನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈಗ ಮಾನವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಳ್ಯಾಕ ತಂತ್ಯಾಕ ರಾಗದ ಚಿಂತ್ಯಾಕ
ಹೆಜ್ಜ್ಯಾಕ, ಗೆಜ್ಜ್ಯಾಕ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ. –ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

ಚಿಂತನ.

ಕೋಪ, ತಾಪ,ಆಸೆ,ನಿರಾಸೆ,ಬಯಕೆ,ಕಲ್ಪನೆ,ಪ್ರೀತಿ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ
ಹಾಕಲು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ವಕ್ರ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಣ
ಯಾನೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದುಷ್ಟ, ಭ್ರಷ್ಟ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ,ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ರೋಷವನ್ನು
ಹೊರ ಹಾಕಲು ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ವಕ್ರ ರೇಖಾ /ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಚಿತ್ರಗಳ ಹಾದಿ. ೧೫ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಚೈನಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್
ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾದಾಗ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು
ಕಂಡಿತ್ತು. ವಿಲ್ಲಿಯಂ ಹೊಗಾರ್ಥ್ (೧೬೯೭-೧೭೬೪) ”ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಚಿತ್ರಗಳ ಜನಕ ” ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಏರು-ಪೇರುಗಳು,
ಆಡಳಿತ ಅನಾಹುತಗಳು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ಪತ್ರಿಕಾ
ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತದ, ಸಮಾಜದ
ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಆಯುಧವಾಯಿತು.
ಕತೆಗಾರನ ಪ್ರತಿಭೆ.
ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದು,ಮರದ ಕುದುರೆ ಜಿಗಿಯುವುದು,ಕುಂಟ
ಏಳು ಸಮುದ್ರ ನೆಗೆಯುವುದು, ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ನರಿ, ಸಿಂಹ, ಮೊಲಗಳೆಲ್ಲಾ
ಮಾತಾಡುವುದು –ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಕಥೆಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ”ಹರಿವ ನದಿಗೆ ಮೈ ಯೆಲ್ಲಾ
ಕಾಲು. ಉರಿವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ನಾಲಿಗೆ ”. ಹಾಗೆಯೇ ಕಥೆಗೂ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ
ಕಾಲು, ಶರೀರವೆಲ್ಲಾ ನಾಲಿಗೆ ”. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕತೆ ಎಂಬುದು ಅದನ್ನು
ಹೇಳುವವರು, ಕೇಳುವವರು ನಡೆಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಿರುಗಿಸಿದ
ದಿಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲಾ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ಎಂಬುದು ಕೇಳಿದರೆ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಕೇಳದಿದ್ದರೆ
ತಾನೇ ಸಾಯುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Do You Know?

1.Hyderabadi Muslim woman, Suraiyya, wife of an ICS officer Badr-Ud-Din Tyabji made the Indian tricolour flag.

2.The foundation stone of city of Delhi was laid by George V, Emperor of British India, during the Delhi Durbar of 1911. It was designed by British architect Sir Edwin Lutens and Sir Herbert Baker.

3.AIDS=Attendance and Internal marks Deficiency Syndrome.

4. Mauritius is located in the continent of Africa. The seven coloured earths/sands are a geological formation and prominent tourist attraction found in the Chamarel plain of the Riviere Noire district in South-Western Mauritius. About  60 percent of 1.2 million population of Mauritius is of Indian origin, a large number of them from Bihar, with Bhojpuri as their mother tongue.

5.Saka Era is also known as Shalivahana Saka. It marks the ascension of king Chastana in 78 CE. Kanishka ascended the throne in 127 CE. Moreover he  was not a Shaka, but a Kushana ruler.

6.The name Khurasan means ”land where the sun rises” or east. It comprised the cities of  Balkh and Herat, now in Afghanistan.

7.Kanyakumari, also known as Cape Comorin is a famous pilgrim centre and a beach resort. It is the tip of peninsular India, where the Bay of Bengal, the Indian ocean and the Arabian sea meet. The confluence of these 3 places is referred to as ”Triveni Sangam”.

Bhagavathy Amman temple is a 3,000 year old temple dedicated to Goddess Kumari Amman located at Kanyakumari.

With long stretches of sands of many hues, the beach offers a welcome change. The unique feature of  Kanya Kumari is the breathtaking sight of Sunrise and Sunset.Vivekananda Rock memorial was built in 1970 in honour of Swami Vivekananda who is said to have attained enlightenment on the rock.

8.The first Tulu-English dictionary was composed by Reverend G.Kammerer(who died in 1858) which contained  about 2,000 words.Rev.Manner took up the task of completing this work. He prepared a Tulu-English Dictionary of about 18,000 words and this was published in 1888 with the financial support of  the Madras Government.

9.Shiva Tandava Stotram was composed and sung by, Ravana, the demon  king of Lanka.

10.Sangeeta Makaranda is an ancient work on classical music written by Narada. He is a divine sage from Vaishnava tradition. He is a travelling musician and story teller who carries news and enlightening wisdom.

11. Lord Brahma created the 5th veda called ”Natya Veda” and handed over to Indra, who handed it over to sage Bharata. Subordinate vedas called upavedas (Ayur Veda,

Dhanur veda Gandharv veda and Shilpa veda) were also connected with  Natya veda.

12.Erik Weihenmayer an American athlete was the first blind person to reach the summit of Mt. Everest on May 25, 2001.

13.Nala,a character in Hindu mythology was the king of Nishadha kingdom . The territory of the kingdom is identified with Kumaon region of Uttarakhand, the 27th State of Republic of India.

14.Rama Charita Manasa, Ramayana in the Awadh dialect of Hindi, was composed by sage Tulasidas  between 1574 and  1576.

Source:Collection.

Spiritual Quotes.

 1. Better to go to heaven in rags than to hell in embroidery.
 2. Love is the password to God’s abode.
 3. How tragic this world ! It is a place of uncertainty.
 4. The eye looks but it is the mind that sees.
 5. The only reason”time” exists is to keep everything from happening all at once.
 6. The most wonderful places to be in the world are:In someone’s thoughts; In someone’s prayers; And in someone’s heart.
 7. Man strangely derives solace, from the greater tragedy of the others; O, why can’t he seek refuge in Him, who alone, on this earth matters?-Dr.K.V.Venkataramana.
 8. It’s not the years  in your  life that count. It’s the life  in your years.-Abraham Lincoln.
 9. Greet each day with your eyes open to beauty, your mind open to change, and your heart open to love.–Paula Finn.
 10. Every word has consequences.Every silence too.
 11. Let your words heal, not wound.
 12. Your talent is God’s gift to you. What you do with it, is your gift back to God.
 13. People say good heart will always be happy. But I think, a good heart, most of the time get hurt very badly because it expects only good things from others.
 14. Focus more on the people who inspires you than the people who annoy you.
 15. Change the world. But don’t let the world to change your smile.
 16. Once you feel you are avoided by someone, never disturb them again.
 17. Your life is your message to the world.Make sure it’s inspiring.
 18. Sometimes the things that hurt you the most, teach you the greatest lessons.
 19. The sign of a beautiful person is that they always see beauty in others.
 20. Respect every drop of water either from sky or from eye.
 21. Source:Collection.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧ Pulitzer ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
೨. ತಮಿಳಿನ ”ವೇದ ” ಎನಿಸಿರುವ ”ತಿರುಕ್ಕುರಳ್ ” ಬರೆದ ಕವಿ
–ತಿರುವಳ್ಳುವರ್.
೩. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ
-ಆಶಾಪೂರ್ಣ ದೇವಿ.
೪. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೇಫಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು.
೫.. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದೆನಿಸಿದ Rock Garden ಚಂಡೀಘರ್ ನಲ್ಲಿದೆ.
೬. ಇತರ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ ತುಳುವಿಗೂ ಲಿಪಿಯಿತ್ತು.
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲಿಪಿಗೆ ”ತಿಗಳಾರ ಲಿಪಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.
೭. ಒಡಿಶಾವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಒರಿಸ್ಸಾ ಎಂದಿದ್ದ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಒಡಿಶಾ ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
೮. ತುಳು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಅರುಣಾಬ್ಜ,ಕೊಡವೂರಿನವನು.
ಕೊಡವೂರಿನ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭಕ್ತನು.
೯. ಹಾವುಗಳ ಹಳ್ಳಿ ”ಶೆತ್ ಪಾಲ್” ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.
೧೦. ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಈಗಿನ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಚಂಪಾ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
೧೧ . ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ೫೦ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ
ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೊಂದು ಹೀಗೆ ೫೧ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ದೇಶ.
೧೨. ಕೊಹಿನೂರ್ ಎಂದರೆ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ”ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ವತ”. ಸಂಸ್ಕೃತ
ಬರಹಗಳ ಪ್ರಕಾರ ”ಸ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿ”. ಇರಾನಿನ ನಾದಿರ್ ಷಾ ೧೮ನೇ
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದನಂತರ ಕೊಹಿನೂರ್ ಎಂದು ಮರು
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ. ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ರಾಣಿಯ ಕಿರೀಟಾಭರಣಗಳ
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ”Tower of London”ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
೧೩. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ Football ಆಟವನ್ನು
ಹೋಲುವ ”ಟ್ಯು ಚು ” ಎಂಬ ಆಟವಿತ್ತು. ಟ್ಯು =ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದೆಯುವುದು;
ಚು =ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.