ಚಿಂತನ.

೧.ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೇವಲ ಈರ್ವರೇ! ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ,ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರ.
ನಶ್ವರ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳು.- ಒಂದು ಯೌವನ; ಇನ್ನೊಂದು
ಐಶ್ವರ್ಯ.
.ರಾಜರು ಇಬ್ಬರೇ.-ಓರ್ವ ಅಂತರಾತ್ಮ ; ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಾವಿನ
ದೇವದೂತ ಯಮರಾಜ.
. ದೀನರು ಎರಡು- ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು.
೨. ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತರವಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ಸರ -ಈ
ಎರಡರ ಯಾವುದಾದರೊಂದರ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ.
೩. ಏರುವ ದಾರೀಲಿ ಜಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ.
೪. ನಾಯಿ ತನ್ನ ನಾಲಗೆ ಆಡಿಸದೆ, ತನ್ನ ಬಾಲ ಆಡಿಸುವುದರಿಂದಲೇ
ಅದು ಆತ್ಮೀಯರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು.
೫. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ”ಪ್ರಯೋಜನ”ಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ”ಉಪಯೋಗ”ವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ತನ್ನ ಶತ್ರು ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s