ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ.

ಶಂಕರ ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಹೆಸರು.’ ಶಂ’ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
‘ಕರ’ ಎಂದರೆ ಮಾಡುವವನು. ಶಿವ ಸದಾ ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
ಎಂದರ್ಥ. ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ ದಿನವಿದು. ಶಿವ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ
ನಾಡಿದ ರಾತ್ರಿಯೂ ಇಂದೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗೀರಥನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ
ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜಟೆಯಿಂದ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ
ದಿನ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಪುರಾಣ. ಲಿಂಗ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗ ರೂಪಿಯಾಗಿ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿದ ದಿನವಿದು . ಅಂದು ಪರಶಿವನಿಗೆ ನೀರಿನ
ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವ ಪಾತ್ರೆಯ ಪೂಜೆ .
ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ :
ಮಹಾದೇವಾಯ, ತ್ರಯಂಬಕಾಯ
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ, ನೀಲ ಕಂಠಾಯ ,
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ , ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ .,
ಸದಾಶಿವಾಯಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯಃ ನಮಃ

Advertisements

Impressive Women.

1.N.Velarmathi is an Indian scientist and project director

of RISAT-I, India’s first indigenously  developed,Radar

Imaging Satellite.

2.Rajani Pandit is an Indian private investigator who is

regarded as the first woman private investigator in the

State of Maharashtra and sometimes the first in India.

3.Mary Anning was an English fossil collector, dealer

and paleontologist who became known around the world

for important finds she made in Jurassic marine fossil

beds in the cliffs along the English channel at Lyme

Regis in the country of Dorset in Southwest England.

Her findings contributed to the history of Earth and

prehistoric life.

Source:Collection.

The Role, Goal And Values Of Education.

Destiny of a man/woman is shaped in the classroom.

School is a building of four walls with tomorrow inside.

A man has three characters-innate, inherited and acquired.

While we cannot alter the innate character and the inherited

character of a person, education can help  greatly shape his

acquired character.

There are three classrooms of a child.His acquired character

is moulded in these three classrooms of humanity:(i)home

(ii) school (iii) society.

The role of education -Body, mind and soul stand formed,

trained and skilled to be useful and responsible member

of society.

Goal of education-Teach words of God to students.

Education alone  can reveal gems hidden in man and

enable mankind to benefit therefrom.

The purpose of today’s education should be

redemption of mankind from the four evils listed below:

the malady of society is (i) its Godlessness (ii) its ignorance

(iii)its confusion and (iv) its conflict.

Value of education-Education must concern itself with

the affairs of the age. We see religious bigotry, fanaticism,

terrorism,crime and violence. Tolerance and compassion

have gone underground.Poverty, hunger, misery, illiteracy,

unemployment and lay-offs show their ugly faces everywhere.

True education consists of 3 parts:1. Material education(trains

the body) 2.Human education(trains the mind) 3.Divine education

(moulds the spirit and soul of a man.)

School must become the lighthouse of society. A lighthouse is

a tower with a powerful flashing light that guides ships away

from danger. Schools must be a beacon to warn and guide

parents and society.

Source:Collection.