ಜೀವನ ಯೋಗ.

ಒಂದು ಜಾಲಿಯ ಮರ. ಅದರ ಮೈ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳು.
ಯಾರೂ ಅದರ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಜೀವನ
ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು
ಬರಬಹುದು ಎಂದು ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ
ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿತು.
ಮರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಸಂತಸ. ”ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ”
ಎಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗೌರವಾದರ ಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಆ
ಪಕ್ಷಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನಿತ್ತಿತು. ಪಕ್ಷಿಯು ಸಂತಸದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು
ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಹೊರಟು ನಿಂತಿತು. ”ಮಿತ್ರನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಡು!” ಎಂದು ಮರವು
ವಿನಂತಿಸಿತು. ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿತು”ದೇವರು ನನಗೆ ಹಾರಲು
ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಬೇರನ್ನು
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹಾರುತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು. ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು!ಅದುವೇ ಜೀವನ ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂದಾದರೂ
ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಎಂದೂ
ಮರೆಯಲಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಮರವು
ಇನ್ನೂ ಮಿತ್ರನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಲಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ಸುಖಿಸ
ಬೇಕು. ಅಗಲಿದಾಗ ಕೂಡಿದ ಸುಖವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಂತಸ
ದಿಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ಜೀವನ ಯೋಗ! ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು
ಸಹಜ. ಅಗಲುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ !
ಡಾ. ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಶ್ರೀ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s