ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

೧. ರಾವಣ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿತವಾದಾಗ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರು.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡನಾಗಿದ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಕಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ.
ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗುಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಧಾರಿತವಾದದ್ದು.
”ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೇ ಶೂದ್ರೋ” ಜನ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರರೇ
ಎಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶೂದ್ರನೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ
ಅಜ್ಞಾನಿ ಎಂದರ್ಥ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದರೆ ”ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜಾನಾತೀತಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ” ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.
೨. ಪ್ರೀತಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ, ಮಮತೆ -ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಮೇಲೆ,ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯು ಭಕ್ತಿ
ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s