ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.

lord-krishna-wallpaper2

 

”ಕರ್ಷತೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ”. ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿರುವುದು ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯದು ವಂಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ
ಅವತರಿಸಿದ. ಅವನು ಬೆಳೆದದ್ದು ಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು
ಗೋವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ.ಅದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾ ಪುರುಷನಾಗಿ
ಮೆರೆದ ಕೃಷ್ಣ , ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಅವರ
ಸುಖ ,ದುಃಖ ಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ
ಅವತರಿಸಿದರೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದವನು. ದ್ವಾಪರ ಕಳೆದು
ಕಲಿಯುಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ೭೦ ತುಂಬಿ ೭೧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಮತ್ತೆ ೩೬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುಗದ್ದೇ ಅವತಾರ ಪುರುಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ
ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಕೆನೆಯಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು
ಮನು ಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ
ಆಚರಿಸಿದರೂ ಕಮ್ಮಿಯೇ.
ಈ ದೇಶದ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ.
ಈ ನೆಲದ ಜನಕೋಟಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೃತಿಗಳು ೨:ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು
ಮಹಾಭಾರತ. ರಾಮಾಯಣ ಕರುಣ–ಶೃಂಗಾರ ಗಳಿಂದ ಪುಳಕಗೊಂಡ
ವೀರ ಗಾಥೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತ ರಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ನವರಸ ಗಾಥೆ.
ಭಾವನೆ ಗಳಿಗೆ ಹಸಿದವನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವನೆಗಳ ಕಾವಿಗೆ ಹರಿದು ಬಿಡುವ
ಸ್ವಚ್ಛ ತಿಳಿ ನೀರಿನಂಥವನು. ಎಂಟು ಹೆಂಡತಿಯರ ಮುದ್ದಿನ ಗಂಡ.
ಆತ ಎಲ್ಲರವನು. ಯಶೋದೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಟ ಮಗ. ರಾಧೆಯ
ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಒಡೆಯ. ಸತ್ಯಭಾಮೆ,ಜಾಂಬವತಿಯರ
ಮನದನ್ನ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ. ಸುಧಾಮನ ಸ್ನೇಹಿತ.
ಅರ್ಜುನನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ. ತುಳಸಿ ಕೂಡಾ ಆತನಿಗೇ ಸೇರಿದವಳು.
ಆತನ ಹರಹು ದೊಡ್ಡದು.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Birds And Animals.

1.Dodo is an extinct flightless bird that was endemic

to the island of Mauritius.

2.The cassowary has colorful feathers and strong legs;

but  it’s toes have knife-like sharp claws.Cassowary is

found in the forests of Papua, New Guinea and some

surrounding islands. As tall as a person, with a helmet

on its head, a vivid blue neck and long drooping red

wattles-this is the Southern Cassowary.

3. Raccoon carry their food to water to douse it before

eating.

4.Skinks are coloured lizards that resemble snakes. They can

see with closed eyes. Skinks belong to the family of Scincidae

and the infraorder  Scincomorpha (found in Sri Lanka)

They can be found in different type of habitats: grasslands,

forests, mountains, deserts and urban areas except in the

boreal and polar regions.

5.A greyhound dog can jump a distance of 27 feet.

Greyhounds come in all colours. The first Greyhound

came to Australia with Captain Cook in 1770.

6.African lungfish  has two lungs. It secrets a thin

layer of mucus around itself that dries into a cocoon.

It can live out of water in this cocoon for up to a year.

Lungfish live in Africa, South America and Australia.

7.An electric eel is an electric fish. When agitated it

can produce a shock of up to 650 volts.Electric eels

are found in the waters of South America.

8.’Octo’ is the Greek word for eight and ‘pus’ is the

ancient  Greek word for leg.The disease that attacks

the nervous system, causes the Octopus to eat itself

in a thoroughly horrible way and then kills the Octopus off.

The blue ringed Octopus is the most venomous.

9.Kakapos, Keas, Kakas are all Newzealand parrots.

10.Ptarmigan birds have feathers on their toes.The Rock

Ptarmigan is Nunavut’s official bird.Willow Ptarmigan

is Alaska’s State Bird.The Rock Ptarmigan can be found

in all countries that circle the North Pole.

11. Roman Goddess Juno’s favourite bird is peacock.

12.A duck’s quack doesn’t echo.

13.Snails have 14,175 teeth.

14.Humming bird fly backwards.

15.For a butterfly to fly, it must have a body temperature

of  30 degree celsius (86 degrees Fahrenheit).

16.Kangaroo cannot walk on land on it’s hind legs because

the legs can’t move independently. But when they are

swimming, they kick each leg independently.  They

move by hopping.They cannot move backwards.

17.The animal with the largest brain is sperm whale.

18.Spotted Hyenas laugh which sounds like hysterical

human laughter.

19. The cows are earthquake-sensitive animals. The ten

animals that can predict natural disaster are-Flamingos,

snakes, bats, bees,cats, rats,elephants,cows,dogs

and horses.

20.Owls don’t have eyeballs.The eyes are long and

shaped like a tube. Owl’s eyes can’t turn in their

sockets because of this shape.

21.Snakes have no eyelids, so they never close their

eyes or blink.They have trouble in seeing things

that aren’t moving. Instead of eyelids, thin clear

membrane cover their corneas called spectacles

or brilles which offers some of the functions of

the eyelids.Snakes’ brains are in charge of their

sleep.

22.Blue whale’s sound can be heard at a distance

of over 500 miles(800 kilometres)

23.Greyhounds can reach speeds of upto 45 miles

per hour.

24.Sharks recover quickly from injuries. The immune

system defend the body against organisms that can

cause infections.A substance in their bodies can stop

viruses in their tracks.

Source:Collection.

Musings on the Cycle of Birth and Death.

Life has been described as a long preparation for death.

The manner, time and place of death are all unknown

and unknowable too.

The only welcome aspect of death is that it is a great

reliever of pain, misery and suffering.

Why we are afraid of death? Is it because it transports

us from light to darkness, from a known area to an unknown

area?

The following are the fundamental questions for which

we can’t  get plausible and verifiable answers…

The soul cannot operate independent of the body.

Then, where and in what form will the immortal soul be,

till it gets into the womb and gets a  new body ?

How much time will elapse between death and the

assumption of new body?

Why and for what purpose have we been sent to

this world?

Where did the person who was alive, just a few

minutes before, go after his death?

Death, as also birth is governed by the inexorable

cosmic laws of srushti(creation), stithi(maintenance)

and laya(destruction).

Source:Author-R.G. Subrahmanyam.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

೧. ಮಾಯಾಮಯ ೧೦೮೯.
ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಎರಡಂಕಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಿರಿ.
ಉದಾ :೫೨. ಅಂಕಿಗಳ ಅಂತರ ೧ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲೇ ಬೇಕೆಂಬುದು
ಒಂದು ನಿಯಮ. ಈ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ತೋಚಿದ
ಒಂದಂಕಿ ಇಡಿ. (೫೪೨)ದೊರಕಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿಸಿ
(೨೪೫)ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ (೫೪೨-೨೪೫=೨೯೭)
ದೊರಕಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿಸಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೂಡಿ.
(೨೯೭-೭೯೨=೧೦೮೯).
೨. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯ .
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವನಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಶುವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅವನ ವ್ಯಕ್ತ್ತಿತ್ವ ದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಶುವಿನ ಗುಣಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ –ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ :ಅಶ್ವ(=ಕುದುರೆ)
ಭರಣಿ-ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ :ಗಜ (=ಆನೆ)
ಕೃತ್ತಿಕಾ- ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ ———:ಛಾಗ (=ಆಡು )
ರೋಹಿಣಿ- ಮೃಗ ಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ—:ಸರ್ಪ (=ಹಾವು)
ಆರ್ದ್ರಾ –ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ :ಕುಕ್ಕುರ(=ನಾಯಿ)
ಪುನರ್ವಸು -ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ -:ಮಾರ್ಜಾಲ (=ಬೆಕ್ಕು)
ಮಖಾ -ಪುಬ್ಬಾ(ಪೂರ್ವಾ ಫಲ್ಗುಣಿ ) ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ —:ಮೂಷಕ (=ಇಲಿ).
ಉತ್ತರಾ ಫಲ್ಗುಣಿ-ಉತ್ತರಾ ಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ —:ಗೌ (=ಹಸು )
ಹಸ್ತ-ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ— :ಮಹಿಷ(=ಕೋಣ )
ಚಿತ್ರಾ -ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ —–:ವ್ಯಾಘ್ರ (=ಹುಲಿ)
ಅನುರಾಧ-ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ —–:ಜಿಂಕೆ,(= ಹಲ್ಲೆ)
ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ –ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ— :ವಾನರ(=ಕೋತಿ )
ಉತ್ತರಾಷಾಢ -ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ —-:ನಕುಲ (=ಮುಂಗುಸಿ)
ಧನಿಷ್ಟಾ –ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ —:ಸಿಂಹ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ

Collection of Quotes.

1.Everyone has potential; you just have to discover it.

2.Want a face-lift?

Wear a smile.

3.Man looks on the outward appearance, but God looks

on the heart.

4.Love is not an option; it is an obligation.

5.Hatred in our hearts causes our enemies to triumph

over us.Forgiveness causes us to triumph over them.

6.If I can do some good today,

If I can serve along life’s way,

If I can something helpful say,

God, show me how.

7.A warm hug from a loved one, is a little bit of

Heaven on Earth.

8.I see God’s love in my loved one’s eyes.

I feel God’s love in the cool summer breeze.

I hear God’s love in the bird’s song.

9.Knowledge is a collection of facts. Wisdom is

knowing how to apply knowledge.

10.If something bad happens to you, think of

all the things that didn’t happen.Things could

have been worse.

11.Make it a habit to give-whether yourself, your

time, your money, a word of encouragement or a

listening ear-and you’ll find peace and happiness

that can’t be beat.

12.Be more concerned with your character than

your reputation.Your character is what you are.

Your reputation is  merely what others think you are.

13.Appreciation is an expensive gift which can be

given freely.

14.Optimism is not the result of blinding oneself

to problems but of always believing there is a solution.

15.Do you feel disappointed and in despair because

someone you counted on, let you down?

People can fail; even your best friends or those you

love the most can fail. But God will never fail you,

if you put your trust in Him.

Source:Collection.

Homage to Mother.

You only cast off the mortal shell

Wherein your inner reality did dwell

You were, you are and forever will remain

United with us in the spiritual domain.

The flame you lit still burns bright in our hearts

What a beautiful memory to leave behind.

We saw you fade like a flower

But could not make you stay, dear;

The tears in our eyes we can wipe away

But the ache in our hearts ever stay.

God took you to His tender care

This for us is hard to bear.

Your gentle face and twinkling eye

In our memory will never die.

As time enfolds another year

Loving memories keep you near.

Your presence once our great pleasure

Your memory now our great treasure.

The tears can be wiped away

But the pains in our hearts will ever stay.

Time heals the grief but memory  keeps haunting.

God closed your eyes to ease your pain

To wish you back would be in vain.

Always gentle, loving and kind

What beautiful memories you left behind.

Source:Collection.

Friendship Day.

Friends share all our ups and downs in life. Secrets

which cannot be shared with parents can be shared

with friends. Friendship is a golden chain that binds

our hearts  together.A single light can  illuminate an entire

room. A true friend lights up an entire lifetime. True friends

are like diamonds precious and rare; false ones are like

autumn leaves found everywhere.

1.Gems may be precious but friends are priceless.

-Anonymous.

2.One loyal friend is better than ten thousand family

members.

-Anonymous.

3.True friendship is like sound health; the value of

it is seldom known until it be lost.

-Charles Caleb Colton.

4.To find a friend, one must close one eye–to keep him, two.

-Norman Douglas.

5.A true friend is one who overlooks your failures and

tolerates your successes.

–Doug Larson.

6. Misfortune shows those who are not really friends.

-Aristotle.

7.The best thing to do behind a friend’s back is pat it.

-Ruth Brillhart.

8.It is a good thing to be rich, it is a good thing to be strong

but it is a better thing to be beloved of many friends.

-Euripides.

9.Everyone hears what you say. Friends listen to what

you say. Best friends listen to what you don’t say.

-Anonymous.

10.If two friends ask you to judge a dispute, don’t accept,

because you will lose one friend; on the other hand, if two

strangers come with the same request, accept because

you will gain one friend.

-Saint Augustine.

Friend means–

F-Few

R-Relations

I=In

E-Earth

N-Never

D-Die.

Source:Collection.