ಚಿಂತನ.

೧. ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ
ಅದನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ
ಸೈ ಎನ್ನೋಣ. ಹಸಿರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜೈ ಎನ್ನೋಣ.
೨. ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಬದುಕು ರೂಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
೩. ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಿ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳನ್ನು
ಬೋನಿನಲ್ಲಿಡಿ.
೪. ಯೋಧರು ಹಾಗು ಉಗ್ರರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು
ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
೫. ತನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದೇ ಹೀನಾಯ.
ಯಾರು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅವರೇ ದುಃಖಿಗಳು. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ
ಅಂಧನಿಲ್ಲ.ಸಾಯುವತನಕ ಶೂಲದಂತೆ ಕಾಡುವುದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಮಾಡಿದ ಪಾಪ. ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾದ್ದು ತನಗೊದಗಿದ
ದೈನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ
ವಿಷವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s