ಭಾರತ ಪರಿಚಯ.

೧. ಬಂಗಾಳದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ -ದಾಮೋದರ್.
೨. ನೀಲಿ ಪರ್ವತಗಳು -ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು.(ತಮಿಳ್ನಾಡು)
೩. ಸ್ವರ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ನಗರ -ಅಮೃತಸರ (ಪಂಜಾಬ್)
೪. ಅರಮನೆಗಳ ನಗರ -ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ.
೫. ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಗರ -ಬೆಂಗಳೂರು.
೬. ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು -ಮುಂಬೈ.
೭. ಪಂಚ ನದಿಗಳ ರಾಜ್ಯ-ಪಂಜಾಬ್ .
೮. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ರಾಣಿ -ಕೊಚ್ಚಿನ್.
೯. ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ -ಜೈಪುರ.
೧೦. ಸಾಂಬಾರ ಜೀನಸುಗಳ ರಾಜ್ಯ -ಕೇರಳ.
೧೧. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ -ಕೊಡಗು.
೧೨. ಮಸೀದಿಗಳ ನಗರ -ಹೈದರಾಬಾದ್.
೧೩. ಭಾರತದ ನಂದನವನ -ಕಾಶ್ಮೀರ.
೧೪. ಭಾರತದ ಹಾಲಿವುಡ್ -ಮುಂಬೈ.
೧೫.ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳ ನಗರ-ಮುಂಬೈ.
೧೬. ಹಬ್ಬಗಳ ನಾಡು -ಮಧುರೈ.
೧೭. ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ -ಕೋಸಿ.
೧೮. ಸುಂದರ ನಗರ -ಚಂಡೀಘರ್.
೧೯. ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಗರ -ಬೆಂಗಳೂರು.
೨೦. ಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹ -ಎಂ. ಕೆ. ಗಾಂಧಿ.
೨೧. ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ -ಡಾ. ಸಲೀಂ ಅಲಿ.
೨೨. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಿತಾಮಹ -ಪಾಣಿನಿ.
೨೩.ಭಾರತೀಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಪಿತಾಮಹ -ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ.
೨೪. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಹಸನ ಪಿತಾಮಹ -ಟಿ. ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ.
೨೫. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಪಿತಾಮಹ-ಗಳಗನಾಥರು.
೨೬. ಆಯುರ್ವೇದ ಪಿತಾಮಹ –ಚರಕ.
೨೭. ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ -ಭರತ ಮುನಿ.
೨೮. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮುಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ -ಬಾಬರ್.
೨೯. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಥಳ -ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
೩೦. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ -೧೮೦೬.
ಮೂಲ:ಭಾರತ ಪರಿಚಯ.

.

Advertisements

Gossip.

We daily collect  informations, that are good or bad.

But while giving out informations, we should be aware

of the negative effects, the leakage causes. The gossiper

should realize that the words measure the level of impurities

in the mind of a person. If one wants to spew out the miseries

and complaints in life he/she should share it with the close friend

or relative who also shares his/her problems in life with the gossiper.

The gossiping publicize the complaints one have against others.

The fun seekers and back biters spill the beans.Then the person

concerned gets enraged and cultivate displeasure against the

gossiper.This will widen the crevice between the gossiper and

the abused.Gossip means idle talk or rumour especially about

the personal or private affairs of others.Gossip is to talk idly

especially about the affairs of others.It can be  fun to gossip

about others but no one likes it when they’re the subject of gossip.

The saddest thing about betrayal is that it never comes from

your enemies. It comes from your friends and loved ones.

What people say about you is a reflection of them not yours.

Gossip has destroyed more people, tarnished more reputations

and broken more friendships.

Greek word for gossip is literally a whisperer, a person who

whisper behind your back with the intension of hurting you.

Gossip means verbal defamation. Gossip is most often derogatory

and slanderous.Don’t trust everything you hear.Gossip isn’t always

accurate and often people spread untrue gossip just to mess with

someone they don’t like.It is  divulging personal information about

others. It is a report(often malicious) about the behaviour of other

people.Gossip means  wag one’s tongue.It may be comment.

Gossip makes you unsafe and eventually lonely. Gossip projects

insecurity.Gossip indicates emotional immaturity.

Strong minds discuss ideas, average minds discuss events and

weak minds discuss people. Be less curious about people

and more curious about ideas.

Practice humility, accept being slighted, forgotten and disliked.

It doesn’t matter how nice you are, as soon as you leave the room

other people will talk about you.You will never reach your destination

if you stop and throw stones at every dog that barks at you.

Source:Collection.

Tension?

Do not have tension in your work.

The moment you are in tension,

You will lose your attention;

Then you are in total confusion,

And you’ll feel irritation;

This may spoil your personal relation;

Ultimately, you won’t  get co-operation

And get things into complication.

Then you raise caution and get medication.

Why not try to understand the situation

And try to think about solution?

Many problems will be solved by discussion,

Which will work out better in your profession.

It is only for your prevention;

If you understand my intention,

You’ll never come again into tension!!

Source:Collection.

Do You Know?

1.Dance is a powerful medium to express.When you dance,

there is a flow of positive energy.Expression is central to

healing.When you pour out what you have inside,it helps

you gain clarity and gives you a sense of closure.When the

dance focuses on the therapeutic side of the art,than its

grammar,it works as a medicine to heal the body and mind.

2.If you are an Indian resident seeking to cover your life

with a foreign Insurance company, your application will

be rejected.An Indian working overseas cannot buy a L.I.C.

policy in the country where is working unless he is a permanent

resident there.Foreign nationals working in India too are subject

to the same rule.An overseas Insurance company do not accept

applications from those foreign nationals in India unless they

have taken out an Insurance policy prior ti their postings in India.

3.A=Appreciate the good in others.

R=Respect people.

T=Tune in to others,listen to them.

4. Handle your negative feelings using the A B C D E method.

A=Adversity ( describe the event)

B=Beliefs ( at the time of adversity what is your reaction)

C=Consequences ( what you feel)

D=Dispute ( dispute your irrational beliefs to create alternative

positive thoughts)

E=Effective new approach to tackle the problem.

Source=Collection.

Do You Know?

1.Deep in the heart of the Peruvian Amazon,

lies a raging river that boils.It does surge at a

scalding 200 degrees Fahrenheit which is

enough to burn animals.

2.Taiwanese believe 4 brings bad luck because

Chinese Mandarin pronunciation ”Si” for 4

is the same as the word for death.

3.Eskimos use refrigerators to keep food from

freezing.

4.D N A of a person comprises 4 types of base

proteins, located at different parts of Chromosomes.

The location of these proteins is responsible for

different traits in humans.

5.Apples, potatoes and onions, all taste the same

when eaten with your nose plugged.

6.For Japanese the number 4 is unlucky. However

a black cat crossing your path is considered to

bring good.Many hospitals don’t have numbers 4

and 9 as room number or even the floor number.

There are no seats with numbers 4,9 and 13 on

passenger planes of All Nippon Airways.

7.What five letter English word does not change

when four letters are taken away?

Answer:Queue.

8.Muslim women in Los Angeles started a

women-only mosque which is neither

Sunni nor Shi’ite. They held the first Jumah

or Friday prayer on January 30, 2015.

9.Kurukshetra (Mahabharata) war started on

November 22, 3067 BCE.

10.Kaliyuga started at 3102BC based on Aryabhata’s

Surya Siddhanta Theory.

11.Tulu calendar starts with Paggu month.

12.Karate, the Japanese word for ”empty hands”

developed in Japan, originated from techniques

taught and spread by ancient Buddhist monks

of Southern India who migrated to China and

Japan for propagation of Buddhism. The term

Karate apparently evolved from the Southern

Dravidian word Karati(as pronounced in Tamil)

for Garadi.

Source:Collection.

Birthday Greetings.

1.Let your happiness be multiplied;

Let your wealth be added;

Let your sorrows be divided;

Let your worries be subtracted.

2.Birth may be a matter of a moment,

but it is a unique one.

3.Born of a Monday, fair in face,

Born of a Tuesday, full of God’s grace,

Born of a Wednesday, merry and glad,

Born of a Thursday, sour and sad,

Born of a Friday,Godly given,

Born of a Saturday,  work for your living,

Born of a Sunday, never shall you want.

3.A birthday is just the first day of another

365-day journey around the sun. Enjoy the trip.

4.Pleasure is the flower that fades. But remembrance

is the lasting perfume.

5.Remembrance is the loveliest flower in the garden of God.

6.Wherever you are, act nobly.Whatever you do, do it well.

And be a sunbeam wherever you dwell.

7.I wish you life of gladness, full of joy and free from pain,

full of mirth and free from sadness and bright sunshine after rain.

full of mirth and whenever you can, be kind.

8.May love and laughter light your days and warm

your heart and home,

May good and faithful friends be yours, wherever

you may roam,

May please and plenty bless your world with joy that

long endures,

May all life’s passing seasons bring the best to you

and yours.

9.May God keep you blessed forever.

With all the good wishes for a happy future.

 

 

 

One Line Quotes.

1.He who sows courtesy reaps friendship and he

who plants kindness gathers love.

2.Earn all you can,give all you can,

save all you can.

3.Conscience is God’s presence in Man.

4.All action results from thought;so it is thoughts

that matter.

5.Care with no reason;love with no expectation.

6.Man is child of environment.

7.Never try to defeat anyone;just try to win everyone.

8.When sleep is sound,health and happiness around.

9.The best ideas are those that can be translated into action.

10.There is nothing either good or bad,but thinking makes

it so.

11.Wealth belongs to the person who enjoys it and not

to the one who keeps it.

12.Forget what hurt you but never forget what it taught you.

13.Everyone makes mistakes; that is why pencils have erasers.

14.Coffee and love taste when hot.

15.Love has to be shown by deeds not words.

16.Ignorance hates knowledge because it is too pure;

Knowledge fears ignorance because it is too sure.

17.It is not so much what is poured into the student’s

head, but what is planted there that really count to

to have an effective education.

18.All religions are not one; religion is only one.

19. If you make yourself into a doormat, people

will wipe their feet on you.

20.As you make your bed, so you will sleep on it.

21.Great souls have wills; feeble ones have only wishes.

22.Our patience will achieve more than our force.

23.Have patience and even mulberry leaf will become

satin.

24.The squeaky wheel gets the grease.

25. Things that are offered for free, always have a

hidden cost.

26.Conflict is inevitable but combat is optional.

27.When the power of love overcomes the love of power,

the world will know peace.

28.Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening.

29.Man is born free but everywhere he is in chains.

30.After the verb ”to love”, the verb ”to help” is the

most beautiful verb in the world.

31.Religious tolerance alone can unite the people.

32.Mankind must put an end to war or war will put an

end to mankind.

33.War makes the victor stupid and the vanquished

revengeful.

34.Moments make the man.

35.When God is silent, He is violent.

36. If you want the rainbow, you must put up with the rain.

37.We fall in love by chance;we stay in love by choice.

38.The ability to speak several languages is an asset;

but the ability to keep your mouth shut in any language

is priceless.

39.If your family is small, there is happiness for all.

40.You can’t separate your shadow from you.

41.He was a wise man who invented God.

-Plato.

42.The most solid stone in the structure is the

lowest one in the foundation.

43.What soap is for the body, tears are for the soul.

44.A man without a smiling face must not open a shop.

45.Wisdom is the right use of knowledge.

Source:Collection.