ದೇವರು.

ದೇವರನ್ನು ಜನ ಸಮೂಹದ ಎಲ್ಲೆಯಿಂದಾಚೆ ಕಾಣುವುದು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದದ್ದೇ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನುದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
ದೇವರು ದೇವರಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರೂ ಇರಬೇಕು.
ಬೆಳಕು ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಕತ್ತಲೂ ಇರಬೇಕು.
ವಿಷ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತದ ಸವಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಲ್ಲುದು.
ಇದು ವಿಡಂಬನೆಯೂ ಹೌದು. ವಾಸ್ತವವೂ ಹೌದು.
Rome ನ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ :ಒಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ
ಸಜ್ಜನರು ಸೇರಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ
ಮುಂದಾದರಂತೆ.ಸೈತಾನ ಹೊಡೆಯ ಬೇಡಿರೆಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ
”ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿರಿ. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀವೂ ಇಲ್ಲ ” ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡ.
ಸೈತಾನನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದೇಕೆ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವದ
ಬೆಳಕು ಅಧಿಕವಾದಂತೆ ಸೈತಾನ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ದೇವರ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಅಷ್ಟ ಬಂಧ, ಬ್ರಹ್ಮ
ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆದಾಗ
ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುವ
ಸಾಮ್ಯತೆ ಬಹಳ. ನಮ್ಮದು ಊಟ. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ. ನಮ್ಮದು
ಸ್ನಾನ. ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ. ನಮ್ಮದು ನಿದ್ರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಶಯನ.
ನಮ್ಮದು ಕೋಪ. ದೇವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿ. ದೇವರದು
ಅನುಗ್ರಹ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s