ಪ್ರೀತಿ

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ.
ಎರಡು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಮರೆತು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಾಳುವುದು.
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದೂ ಅಳಿಯದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ. ಅದನ್ನು ಶರಣಾಗಿ
ಪಡೆಯಬೇಕೇ ವಿನಃ ಬಲವಂತದ ಕಸಿಯುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮದ ತನಕ ಹೆಣೆದು ಕೊಂಡಿರುವ
ನೇಹದ ಬಂಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ಬಸಿರಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ
ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲುವ ತನಕ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ
ಏಕ ಮಾತ್ರ ಸೂತ್ರವದು ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಲವೆಂಬ ಹೊತ್ತಗೆಯ ಓದ ಬಯಸುತ ನೀನು,
ಬೆಲೆಯೆಷ್ಟು?ಎಂದು ಕೇಳುತಿಹೆ ಹುಚ್ಚ !
ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದರೂ,ಹಲ ಜನುಮ ಕಳೆದರೂ,
ನೀ ತೆತ್ತಲಾರೆ ಬರಿ ಅಂಚೆವೆಚ್ಚ. –ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ.
ಒಂದು ಗಂಡಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು,ಹೇಗೋ ಸೇರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಕಾಣದೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡು,ಮಾತಿಗೊಲಿಯದಮೃತ ಉಂಡು ,
ದುಃಖ ಹಗುರವೆನಿಸುತಿರೆ, ಪ್ರೇಮವೆನಲು ಹಾಸ್ಯವೇ?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s