ಭಗವದ್ಗೀತೆ.

ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಒಂದು.
ಮಾನವನ ಉನ್ನತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯದ್ದು. ತ್ಯಾಗ,ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು
ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ರತ್ನವೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.೫ ನೇ ವೇದ ವೆಂದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದ ೨೫ ರಿಂದ
೪೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು . ಮಹಾಭಾರತವು ೧೮ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ
೧ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಶ್ಲೋಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ೧೮ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಳಲ್ಲಿ ೭೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ
ಅಡಕವಾಗಿದೆ.ಗೀತೆಯ ೧೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು :
೧. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ೨. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ೩. ಕರ್ಮ ಯೋಗ
೪. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ೫. ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ೬. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ
೭. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ೮. ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ೯. ರಾಜ
ವಿದ್ಯಾರಾಜ ಗುಹ್ಯ ಯೋಗ. ೧೦. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ೧೧. ವಿಶ್ವ ರೂಪ
ದರ್ಶನ ಯೋಗ. ೧೨. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ೧೩. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗ .
೧೪. ಗುಣ ತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ೧೫.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ.
೧೬. ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ೧೭. ಶ್ರದ್ಧಾ ತ್ರಯ ವಿಭಾಗ
ಯೋಗ. ೧೮. ಮೋಕ್ಷ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗ .
ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು.
ಗೀತೆಯು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ , ಅರ್ಜುನ ಇವರ ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು,ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದೂ
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೊಳ ಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು.
ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಸಾಧನಾ
ಪ್ರಧಾನವಾದುದರಿಂದ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ.
ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.
ಅದನ್ನು ಪಡೆದವನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನ.
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ. ಸ್ಥಳ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ.
ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೀವನದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಅಂದಿಗೂ, ಇಂದಿಗೂ,ಮುಂದೆಯೂ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸ ತಕ್ಕಂಥವು.
”ಜಯದ್ರಣಾ೦ಗಣೇ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಂ ಜಯ ಕಾರಣಂ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಯೇ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ”
(ಜಗತ್ತು ರಣರಂಗ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ
ಸಿಗುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವವನೇ ಅವನು.
ರಥ ವೆಂದರೆ ಶರೀರ. ಜೀವಾತ್ಮ ರಥಿ; ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾರಥಿ).
”ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತಲ್ಲಣದಲ್ಲಿವೆ.ನಮಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಚೆದರಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು
ನೆಲೆಮನೆ ಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯವು ಸಂದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿವೇಕ ,ಇಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ,ಇಂಥ
ಸಮಾಧಾನ ಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಾದರೆ
ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ರಂಥ. ಮೋಕ್ಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ;ಲೋಕ
ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರೂ
ಅಂಗೀಕರಿಸ ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.”
–ಡಿ. ವಿ. ಜಿ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯದ ಆಗು ಹೋಗು ಗಳಿಗೆ
ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ .
-ಎಸ್. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ್.
ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ದೇಶ, ಕಾಲ,
ಪಾತ್ರ , ಔಚಿತ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತವಾಗಿ
ಮಾಡುವ ದಾನವೇ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ದಾನವು
ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮಹಾತ್ಮರ
ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Love and friendship-proverbs and quotes.

Love-

1.A loveless life is a living death.

2.Better to have loved and lost than to have

never loved at all.

3.Hatred is as blind as love.

4.Love and cough cannot be hid.

5. Love levels all inequalities.

6.Love sees no faults.

7.Love sought is good but given unsought is

better.

8. Love to live and live to love.

9.Love with life is heaven; and life unloving, hell.

10.Love is not finding someone to live with; it’s

finding someone whom you can’t live without.

11.There are more calamities in the world arising

from love than hatred.

12. True love can fear no one.

13.Love is like war, easy to start, hard to end and

impossible to forget.

14. Love can make any place agreeable.

15.Love is better than fame.

16. He loves thee well who makes thee weep.

17.Forced love does not last.

18. It is all one whether you die of sickness or

love.

19.In love, beggar and king are equal.

20.Where there is love, there is no darkness.

Friendship.

1.A friend’s frown is better than a fool’s smile.

2. A friend is easier lost than found.

3.A friend to everybody is a friend to nobody.

4.A true friend is someone who reaches for your

hand but touches your heart.

5.Falls friends are worse than open enemies.

6. Old friends and old wine are best.

7.A good friend never offends.

8.A good friend is one’s nearest relation.

9.Sail in gold ship; sail in silver ship; sail in any ship

but don’t forget friendship.(quote)

10.Friendship is the finest flower in the garden

of the human heart.(quote)

11.Afriend is one who walks into your life, when

others walk out.

12.If you have crazy friends, you have every thing.

13.Sweet friendship refreshes the soul.

14.Concealed grudges are dangerous in friendship.

15.Friendship is a plant which one must often water.

16.Friend’s eye is a good mirror.

17. The antidote for fifty enemies is one friend.

18.It is easier to forgive an enemy than to forgive

a friend.

19.Friends are kisses blown to us by angels.

20.The language of friendship is not words but

meanings.

Source:Collection.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ತುಡುಕಿದ ದೋಷಿಯನಲ್ಲದೆ ಪಿಡಿಯದು ಘಟಸರ್ಪಂ
ತುಡುಕದ ನಿರ್ದೋಷಿಯಮುಂ ಪಿಡಿವುದು ಖಲಮುಖ
ಘಟೋಗ್ರ ಜಿಹ್ವಾ ಸರ್ಪಂ.(ಕೆಣಕಿದ ದೋಷಿಯನಲ್ಲದೆ
ಅನ್ಯರನು ಪಿಡಿಯದು ಘಟ ಸರ್ಪ ;ಕೆಣಕದಿದ್ದರೂ
ಕಚ್ಚುವುದು ನಾಲಗೆ ಎಂಬ ಉಗ್ರ ಘಟ ಸರ್ಪ )
೨. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೇ ಬರುವವು.
ವೃದ್ಧಿಯೂ ಹ್ರಾಸವೂ ಚಂದ್ರನಿಗೇ ಇರುವವಲ್ಲದೆ
ಆಕಾಶದ ಚುಕ್ಕಿ ಗಳಿಗುಂಟೇ ?
೩. ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಧು
ಬಾಂಧವರ ಆಸಕ್ತಿ.
೪. ಚಿಂತೆಯ ಬಲೆಯನ್ನು ಹರಿಯಲು ಒಂದು ಉಪಾಯ
ವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಹಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು. ಆಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಧಾರವೆಂದು ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿಯುವುದು.
೫. ದುಡಿಮೆಗೆ ಅಂಜುವವರಿಗೆ ಮಾತೇ ಬಲ.
೬. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ದಿಂದಲೆ.
೭. ಬಾಳಿಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಗುರು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬಾಳ
ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಬಾಳೇ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
೮. ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು
ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುವ ಚೈತನ್ಯ ಆತನ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೇ
ಹೊರತು ಬೇರಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
೯. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯೌವನ
ಕಾಲದ ಜೀವನ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ
ಗಳಿಸಿದುದನ್ನು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ.
೧೦. ನಸುಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಗ್ಗದ ತುಂಡು
ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿಲ್ಲ ನಿಜ . ಆದರೆ
ಅದು ಶೂನ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ
ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ .
೧೧. ”ಕತ್ತಲಾಯಿತು ” ಎನ್ನುವ ಬದಲು ”ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೂಡಿದವು ”
ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ!ಕಷ್ಟದ ಜತೆಗೆ ಸುಖವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದೆ ಸುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಗುರುತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನ
ಅದೆಷ್ಟು ಸುಖಮಯ! ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಷ್ಟು
ಕಾಂತಿಹೀನ ವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು ?
೧೨. ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಈ ಗೋಸುಂಬೆ
ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಎಂದೂ ಬದಲಾಗದಂಥಾ ಬಣ್ಣ ಬರುವಂಥ
ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚುವ ವೈದ್ಯ ಮಹನೀಯನೊಬ್ಬಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ
ಬೇಕಾಗಿದೆ. -ಜಿ . ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.
೧೩. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡರ ಸಮನ್ವಯ
ವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸವಾಗುವುದು.
೧೪. ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ
ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
೧೫. ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿದೊಡನೆ ಮಾತಾಡು
ವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
.
.

Warrior And Patriot women

1.Begum Hazrat Mahal(B:1820;D:April 7, 1879)

was the queen of Awadh. She was the first wife

of Nawab Wajid Ali Shah. She was a great Indian

freedom fighter  who played a major role during

India’s first war of independence (1857) against

the rule of the British East India Company.

2. Bhima Bai Holkar(B:20 September 1795;

D:November 1858). She was the daughter

of  Yashwant Rao Holkar,Maharaja of Indore.

She kept attacking the British by guerilla methods.

3.Aruna Asaf Ali hoisted the Indian National Congress

flag at the Gowalia Tank maidan in Bombay during the

Quit India Movement,She was awarded Bharat Ratna

posthumously in 1997,by the Government of India.

4.Kuttimalu Amma led groups of women in the

picketing of foreign cloth shops in Calicut in 1931.

She was a freedom fighter and campaigner for

swadeshi and an active member of the Indian

National Congress.

5.Rani Avanti Bai, was wife of Vikramaditya singh, the

ruler of Ramgarh, He died leaving his wife with no

heir. The British refused to allow her to succeed the

throne and placed Ramgarh under their administration.

Rani Avanti Bai fought with the British to regain her

land and throne.On facing imminent defeat, she

killed herself with her own sword(March 20,1858)

6.Usha Mehta (B:March 25, 1920;D:August 11, 2000)

was a freedom fighter of India.She organized the

Secret Congress Radio” which functioned for few

months during the Quit India movement of 1942.

7. Padmaja Naidu (B:November17,1900;D:May 2, 1975)

was the daughter of Sarojini Naidu. She  was jailed for

taking part in Quit India movement.She became Governor

of Bengal after independence. Himalayan Zoological Park

in Darjeeling is named after her.

8.Durgavati Devi(B:7 October 1907; D:15 October 1999)

was an Indian revolutionary and a freedom fighter. She

participated in armed revolution against the ruling British Raj.

9.Rani Gaidinliu(B:January 26, 1915;D:February 17, 1993)

was a Naga spiritual and political leader who led a revolt

against British rule in India.

10.Madam Bhicaji Cama(B:24 September 1861;

D:13 August 1936) the lady who hoisted Indian flag outside

India for the first time. She fought for the unity of

Hindus and Muslims.She continued financing

revolutionaries in and out of India. She fought for the

cause of women. When the first world war broke out

in 1914, she took anti-British stand.

11.Kasturba, wife of Gandhiji(B:11 April, 1869;D:22

February 1944). was a  political activist fighting for

civil rights and Indian independence from the British.

12.Keladi Chennamma,(1671-1697) who ruled over a

small state Keladi for 25 years but proved herself a

great and heroic queen, She fought with the many

foes around and freed the kingdom from the several

dangers. She repelled the advances of the Mughal

army, led by Aurangzeb. She rendered a trade

agreement with the Portugese involving commodities

like pepper and rice.She was given the epithet  the

”Pepper Queen”.She was a brave and competent ruler.

13.Rani of Jhansi (B:19 November 1828 ;D:18 June 1858)

Lakshmi Bai was one of the leading figures of the Indian

Rebellion of 1857. She lived and died for her country.

Lord Dalhousie refused to allow her adopted son to

become king and Jhansi was then ruled by the British.

She became for Indian nationalists, a symbol of resistance

to the rule of Britiish East India Company in India.

14. Kittur Chennamma(B:23 October 1778;D:21 February 1829)

was the queen of Kittur, a princely state in South India.She

led an armed rebellion against the British East India Company

in 1824.

15. Rani Abbakka was the queen of Ullal, who fought  the

Portugese in the latter half of the 16th century.

16.Onake Obavva fought the forces of Hyder Ali single

handedly with a pestle in the kingdom of Chitradurga

of Karnataka, India. Her husband was a guard of a

watchtower. in the rocky fort of Chitradurga.

Source:Collection.

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಅಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ;ಮಗೆಲಾ ಮಲ್ತೆ ಸಾಲ.
೨.ಅಂಗಾಯಿ ಬಾಯಿಗೇ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬೂರುನಿ .
೩. ಆನೆಗ್ ಚಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
೪. ಆನೆಗ್ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ.
೫. ಆಸೆದ ಅಮ್ಮಗ್ ಮೋಸದ ಮಗೆ.
೬. ಆಪತ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಪರಕೆ;ಸಂಪತ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಗೊರಕೆ.
೭. ಆಟ ದಾಯನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಾತಲ್.
೮. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಇರ್ವೆರ್ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
೯.ಇಲ್ಲ್ ದ ಗುಟ್ಟು ,ಬಾಲೆಡ ಕೇಂಡ ತೆರಿಯು.
೧೦. ಉಗುರು ಸುತ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಉಜ್ಜೇರ್ ದ ಪೆಟ್ಟ್.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

ಚಿಂತನ.

೧. ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಓದುವವರಿದ್ದಾರೆಂದು
ಸಹನೆ ಕೆಡಿಸುವಷ್ಟು ಬರೆಯಬಾರದು.
೨. ಮರ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ
ಇಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ವಿಧೇಯತೆ
ಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರ
ಬಹುದು.
೩. ವಾದಕ್ಕೂ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ -ವಾದದಲ್ಲಿ
ಯಾರು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು,ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ
ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
೪. ಸಾವಿರ ಮೈಲುಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ
ತಲುಪಬಹುದು.ಆದರೆ ಮುನಿಸಿ ಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸನಿಹ
ಇದ್ದರೂ ತಲುಪಲು ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
೫. ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಷ್ಟು
ಶುಭ್ರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ .
ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿರುವ
ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಂತೆ ಅಶುದ್ಧ.ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.
೬. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ
ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆಹಾರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ
ಕಡಲಿನಾಳಕ್ಕೂ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಹವಾಸದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರ ಯಾ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.–ಬಾಬಾ.
೭. ಶೀಲವಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ,ನೀತಿಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ, ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದ
ರಾಜಕಾರಣ,ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇವು
ಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.– ಚಾಣಕ್ಯ.
೮. ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೨ವಿಭಾಗ ಗಳಿವೆ.ಶಿಕ್ಷಣ
ವೆಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆ. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಅಂಗ -ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ,ಖಗೋಳ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವೀಯ,ಧಾರ್ಮಿಕ
ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಅಂಗ.
೯. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ
ಯಾಗಬೇಕು.-ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ.
೧೦.ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡದೆ ಇರ ಬಹುದು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ.
೧೧. ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ
ಪರ್ವತ ಏರುವ ಬದಲು ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹತ್ತ ಬೇಕು.
೧೨. ಮಗ, ಸೇವಕ,ಸ್ನೇಹಿತ, ಮಿತ್ರ, ಹೆಂಡತಿ ,ಧರ್ಮ,
ಸತ್ಯಶೀಲತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವನನ್ನು
ತ್ಯಜಿಸಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
೧೩. ನೋವಿಲ್ಲದ ಹೃದಯವಿಲ್ಲ;ಆಸೆಯಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ.
೧೪. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಂದರವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಡಿಗೆ
ಹಚ್ಹ್ಚುವುದಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು.
೧೫. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ನೀರು, ಅನ್ನ
ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ. ಇವುಗಳನ್ನು ರತ್ನ ತ್ರಯ
ಗಳೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಕರೆಯುವರು.
೧೬. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ
ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು
ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲಿ. -ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.
೧೭. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಬಹುದು.
ಆದರೆ ಆಸೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತುಂಬಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
೧೮. ಪ್ರೇಮ ಕುರುಡಲ್ಲ;ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ
ದುರ್ಗಮ ಕಾಡು.
೧೯. ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಮಾತು ಕೊಡ ಬೇಡಿ.ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ
ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಡಿ.
೨೦. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಡವುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು
ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪುಗಳು (mistakes not crime )
ದೊಡ್ಡದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಒಗಟು.

೧. ಹಿಡಿಯೋಣವೆಂದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರದು.
ಬಡಿಯೋಣವೆಂದರೆ ಬಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗಲಾರದು.
ನೋಡೋಣವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಾರದು.
ಅದಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ?
–ಗಾಳಿ.
೨. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒದಿಯೋರೆ ಎಲ್ಲ; ನಾನಿಲ್ಲ
ದಿದ್ರೆ ಆಟವೇ ಇಲ್ಲ.
–ಚೆಂಡು.
೩. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮೊಗ್ಗಾಗುವೆ; ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ
ಹೂವಾಗುವೆ.
-ಛತ್ರಿ.
೪. ಗುಂಡಾಗಿದ್ದರೂ ಚೆಂಡಲ್ಲ;ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದರೆ
ನೂರಾರು ಮುತ್ತು .
-ದಾಳಿಂಬೆ.
೫. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ.
-ಬೀಗ.
೬. ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ಕೆರೆ; ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ;
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರು; ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ .
-ದೀಪ.
೭. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಐದು ಜನ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ.
-ಕೈ ಬೆರಳು.
೮. ನಿಂತರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ; ಕುಂತರೆ ಕೂರುತ್ತೆ;ಕೈಗೆ
ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
–ನೆರಳು.
೯. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಭಾರಿ ಗೋಲಿಗಳು.
-ಬೆಂಡೆ ಕಾಯಿ.
೧೦. ನಮ್ಮತ್ರಾನೆೇ ಇದೆ. ನಮಗೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ .
-ರೆಪ್ಪೆ.
೧೧. ಹಾರುತ್ತಾನೆ ಹನುಮನಲ್ಲ ;ಕೂಡುತ್ತಾನೆ ಹುಲಿಯಲ್ಲ.
-ಕಪ್ಪೆ .
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.