ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಬಾರೆಗ್ ಇರೆ ಮಲ್ಲೆ ;ಮಂಗಗ್ ತರೆ ಮಲ್ಲೆ .
೨. ಬೇಲೆ ದಾಂತಿ ಊರುಡ್ ಉಂತೊಡ್ಚಿ , ಉಪಕಾರ
ತೆರಿಯಂದಿನಾಯಡ ಸೇರೊಡ್ಚಿ.
೩. ಪುಚ್ಚೆದ ಮಂಡೆಡ್ ತುಡಾರ್ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
೪. ಪುಟ್ಟುನಗ ಬತ್ತಲೆ,ಸೈನಗ ಕತ್ತಲೆ.
೫. ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಎರುನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಆವಂದ್.
೬. ಪೊಂಜೋವುನ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತೆರ ಉಂತಂದ್;
ಆಂಜೊವುನ ಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಉಂತಂದ್.
೭. ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿಯೆರ್.
೮. ಬಡವೆ ಆಸೆಡ್ ಬದ್ಕ್೦ಡ,ಶ್ರೀಮಂತೆ ಪೋಡಿದ್
ಬದುಕುವೆ.
೯. ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜೀಂದ್ ಬೈ ತಿನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ?
೧೦. ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಮಗಕ್ ಕಲ್ಪಾಯೆ, ಸೈಪಿ ಕಾಲೊಡ್
ಆಶ್ರಮ ಸೇರಾಯೆ.
೧೧. ಕಂಡಾನೆ ಸೀರೆ ಕನಪೇಂದ್, ತುತ್ತ್ ದಿ ಸೀರೆಗ್
ತೂ ಕೊರ್ದ್ ಕಾತಲ್.
೧೨. ಬರ್ಸ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತಡಿಟ್ ಉಂತಡ ,ಅಪ್ಪೆ
ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್ ಮದತ್ ದ್ ಬುಡ್ಲ.
೧೩. ಮಡ್ಡೇ ಲನ ಅರ್ದುನ ಕಲ್ಲಾದ್ ನೂದ್ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ
ಬದಲ್ ಗ್, ಪೂಜೆದ ಕಲ್ಲಾದ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ.
೧೪. ಮೋಕೆ ದಾಂತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ,ಬಿಕ್ಕ್ ಬಿಕ್ಕ್ ದ್ ಬುಲ್ತಲ್.
೧೫. ಪಜೆ ಪತ್ತಿ ನಾಯನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸೈತಿನ
ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ.
೧೬. ಪಜೆ ಪತ್ತ್೦ಡ ಕಜವುಗು ಸಮ.
೧೭. ಕಾಸ್ ದಾಂತಿ ನರಮಾನಿ,ರೆಕ್ಕೆ ದಾಂತಿ ಪಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ.
೧೮. ತಿರ್ತ್ ತೂದ್ ನಡಪುನಾಯೆ ದಂಟುಜೆ.
೧೯. ಎರು ಕಟ್ಟುನ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಲಿಯಾ?
೨೦. ಬುಡೆದಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತ್ ಪಂಡ
ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದ ಕಂಡಾನಿ.
೨೧.. ಮೋನೆ ತೂವಂದೆ ಪಾತೆರುನಾಯನ್ ನಂಬೊಡ್ಚಿ .
೨೨. ಮಾತಾ ಫಲತ ಬಿತ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಆಂಡ ಗೋ೦ಕುದ
ಪಿದಾಯಿ.
೨೩. ಮಿತ್ತ್ ಕಾಯ್ನಗ ಕೊಡೆ ಬೋಡು ;ತಿರ್ತ್ ಕಾಯ್ನಗ
ಮುಟ್ಟು ಬೋಡು.
೨೪. ಸುತ್ತ ತೂವೊಡಾ೦ಡ ಎತ್ತರಡ್ ಉಂತೊಡು.
೨೫. ಓದುದಿಜ್ಜಿ, ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ,ಪುದರ್ ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s