ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಸಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ,ಸಾಕ್ಷಿ ಪನೊಡ್ಚಿ,ಜಾಮೀನ್ ಉಂತೊಡ್ಚಿ.
೨. ಸುಳ್ಳು ದೇವೆರೆಗ್ ಕಲ್ವೆ ಪೂಜಾರಿ.
೩. ಸಾವಿರ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲ್ .
೪. ಪೊಣ್ಣನ ಆಸೆಡ್ ರಾವಣೆ ಸೈತೆ ;ಮಣ್ಣದ ಆಸೆಡ್ ಕೌರವೆ
ಸೈತೆ.
೫. ಮಂಗೆ ಲಾಗಂದಿ ಗೆಲ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ.
೬. ಜನಕುಲೆಗ್ ಪೋಡಿಯಂದೆ ಇತ್ತ್ ೦ಡಲಾ ಮನಸ್ಸ್ ಗ್
ಪೋಡಿಯೋಡು.
೭. ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಲೆ ಆಂಡ ಕಣ್ ಕತ್ತಲೆ .
೮. ಕೈ ಕುದ್ಯ,ನಾಲಾಯಿ ಉದ್ದ.
೯. ಕೇಂಡಿನ ಪೂರಾ ನಂಬೊಡ್ಚಿ;ಕೇ೦ಡಿನ ಪೂರ ಪನೋಡ್ಚಿ.
೧೦. ಕಂಡಾನೆ -ಬುಡೆದಿನ ಲಡಾಯಿ ತೂದ್,ಜೋಕ್ಲು -ಜೋಕ್ಲು
ಲಡಾಯಿ ಸುರು ಮಲ್ತ
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s