ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊದಲು
ಉಕ್ಕುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಾಲಾಹಲ. ನಂತರ ಹೊಮ್ಮುವುದು
ಉತ್ತರದ ಅಮೃತ.
೨. ಕಡಲಿಗೇಕೆ ಸುರಿಯುವೆ ಮಳೆಯೇ …
ನೀನು ಕೂಡ ಉಳ್ಳವರ ಪರವೇ .
೩. ನಾವು ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರಾಗ ಬಾರದು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗ ಬಾರದು.
೪. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಟೆ ಹೊರುತ್ತಾರೆ–ಕೂಲಿಗೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳೂ ಮೂಟೆ ಹೊರುತ್ತಾರೆ –ಸ್ಕೂಲಿಗೆ.
೫. ಒಂದು ಒಂದು ಸೇರಿದರೆ ಎರಡು -ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕ ;
ಒಂದು ಒಂದು ಸೇರಿದರೆ ಮೂರು –ಬಾಳಿನ ಲೆಕ್ಕ.
೬. ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನುತಡೆಯಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
ಆದರೆ ಆ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುವುದು ಸಾಧ್ಯ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯ ಬೇಕು.
೭. ಸೂರು ಭದ್ರ ವಾಗಿರುವ ವರೆಗೂ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂರು ಕುಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇನು ಅರ್ಥ?
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s