ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳು.

೧. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ -೧ನೇ ಶತಮಾನದ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಹಸನ ಗಳಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಬಳಕೆ -”ದೀನ ಮತ್ತು ದಮ್ಮಾರ ”ಪದಗಳು .
(ಸಂಶೋಧನೆ -ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ )
೨.ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ -ಆದಿ ಪುರಾಣ.
೨. ಆದಿ ಕವಿ- ಪಂಪ.
೩. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ -ಮೈಸೂರು.
೪. ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆ -ಕದಂಬ ವಂಶದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ.
(ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೨೫)
೫. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ನಾಟಕ -”ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ”.
೬. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ-ಹಲ್ಮಿಡಿಯ ಶಾಸನ.(ಕ್ರಿ .ಶ.೪೫೦)
೭. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಬೆರಳಚ್ಚು ಲಿಪಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ
ಕನ್ನಡಿಗ-ಅನಂತ ಸುಬ್ಬ ರಾವ್.
೮. ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ -ಶಿವ ಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ”ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ‘.’
೯. ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ -ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟೆಲ್.
೧೦.ಅಚ್ಚಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿ-The Grammer of Karnataka
Language.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

.

Advertisements

2 thoughts on “ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳು.

  • Dear vipul, Bharadwaj is an ancestor of Brahmin people.
   later warrior Brahmins became Kshatriyas and all those
   business minded people became Vaishyas.Hence there are
   people of all the three communities having a common Gotra
   especially Bharadhwaja Gotra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s