ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

.ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚತುರ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನ ಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯಮತೀಯರು
ಒಂದು ಸಂಚು ಮಾಡಿದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ
ಅದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮತಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿ,”ನೋಡಿದಿರಾ,
ನಿಮ್ಮ ಮತಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು
ಮೇಲಿವೆ ”ಎಂದು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು
ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತ ಗ್ರಂಥ
ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದನ್ನೆಳೆದರೆ ನಿಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು
ಹೋಗುತ್ತವೆ. ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಚಿ ನೀರಾದರು.
ಜಾಣ ನುಡಿಗಳು.
೧. ಹತ್ತು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಮುಖ್ಯ.
೨.ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ ರೂಪ ಬೇಕಿಲ್ಲ;ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ
ತಲೆದಿಂಬು ಬೇಕಿಲ್ಲ.
೩.. ಸಹನೆಗೆ ಕೋಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕ.
೪. ಬೆಂಕಿ ತಾ ನೆಲೆಸಿದ ಜಾಗ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬೇರೆಡೆಗೆ
ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚುವುದು ?
೫. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇನುಂಟು ಎನಬೇಡ ತಮ್ಮ
ಬಟ್ಟೆ ಯಿಂದಳೆಯುವರು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ನಮ್ಮ
ಪೀತಾಂಬರವ ನೋಡಿ ಮಗಳನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ
ಸಾಗರ, ದಿಗಂಬರನ ಕರೆದು ವಿಷವಿತ್ತ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s