ಚಿಂತನ.

೧.ಭೋಗವೆಂಬುದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಯೋಗ
ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವವು.
೨. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪರ್ವತದಂತೆ ತಟಸ್ಥ ವಾಗಿಯೂ,
ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹರಿವ ನದಿಯಂತೆ ಹಗುರವಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು.
೩. ವಿಶ್ವವೊಂದು ಕುಟುಂಬ;ದೇವರೇ ತಂದೆ.
೪. ಅರಿಡದೆ ಶರಣ;ಮರೆದಡೆ ಮಾನವ.
೫. ಮಗುವಿರುವಲ್ಲಿ, ನಗುವಿರುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ನೋವು,ಕೋಪ,
ದ್ವೇಷ , ಕೆಡುಕೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗುತ್ತದೆ.
೬. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹಸಿ ಮಡಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ,
ಕಷ್ಟ -ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಾನೆ.
೭. ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ತಪ್ಪು.
೮. ಇತರರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ಗಳೆನಿಸಿದ್ದು ಮೆಚ್ಚಿದವರ ಬಾಯಿಂದ
ಬಂದರೆ ಪರಿಹಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು
ಹೊಗೆಯಾದರೆ ಅಗರುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಧೂಪವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
೯. ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಗಳು ಭಗವದ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟು
ಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳು. ಈ ಕಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾದದ್ದು ಭಗವದ್
ಭಕ್ತರಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
10.ದೇವಾಲಯವೆಂದರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಡಗುಗಳು
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗಳು
ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
11.ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾಡೋದು;ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಅನುಭವಿಸೋದು.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s