ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧.ಕಾರೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಮುರಿಯದ ಮಳೆ .
೨. ಹೆಣ್ಣು ಮೊದಲ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಂದರೆ
ಸಿಗರೇಟು ಕೊನೆಯ ದಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
೩.ಕೋತಿ ಏರದ ಕೊಂಬೆ ಇಲ್ಲ.
೪. ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ;
ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ.
೫. ಕೋಣೆಯ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸ ಬೇಕಾದ ಪೊರಕೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೆಚ್ಚಿತು ಎಂದು ಗೊಣಗುವ ರೀತಿ.
೬. ವ್ರತವೂ ಕೆಟ್ಟಿತು, ಬಾಯಿಯೂ ಸುಟ್ಟಿತು.
೭. ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಟ್ಟನೆ ಸರಪಳಿ ಕಿತ್ತು
ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದಂತೆ.
೮. ಗಾಜಿಗಿಂತ ಹರಿತ ವಾದುದು ನಾಲಿಗೆ . ಮಾತನಾಡುವಾಗ
ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ ಬೇಕು.
೯.ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಕುಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯವಾದಂತೆ.
೧೦.ಜೀವಾರಾಧನೆಯೇ ದೇವಾರಾಧನೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s