ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

೧. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಸಹ ಉಪಾಸನೆ ಇದ್ದಂತೆ.
೨. ಗಗನ ಕುಸುಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಂಗಳದ ಹೂವನ್ನು
ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದು ಮೇಲು .
೩. ಸದ್ಗುಣವಂತನಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ಜನಿಸಬೇಕೆಂಬ
ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.
೪. ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈಜು ಕಲಿತಂತೆ.
೫. ಹೆತ್ತ ತಾಯಂ ಮಾರಿ ತೊತ್ತ ಕೊಂಬರೇ?
೬. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೋದರ ಮಾವ ಇರ ಬೇಕಂತೆ.
೭. ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಒಲೈಸುವವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
೮. ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕುನಿಯಾದಾಗ ಸಮಾಜ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀರಭದ್ರ ನಾದರೆ ಸಮಾಜ ಸುಭದ್ರ.
೯. ಕುರುಡರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣಿ ನವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
೧೦.ಮಾತು ಪುರಾತನರದು;ಕೃತಿ ಕಿರಾತಕರದು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s