ಹೆಣ್ಣು.

”ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾತಕೆ ?
ಹೆಣ್ಣು ತಂಗಮ್ಮ ಒಳಗೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗೊಮ್ಮೆ
ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ತಿರುಗ್ಯಾಳೋ ”
-ಜನಪದ ಕವಿ .
”ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತೆ , ಹೆಣ್ಣೇ ನೀ ನಗುವಾಗ.”
”ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗಿಂದು ಹೊರಗಾದೆ ನೀ ಮಗಳೇ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಾರಮ್ಮ”
”ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ತಾಯಿ ನೂರು ಜನ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಳು” .
”ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಆವರಿಸಿದರೆ,ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ
ನೋಡಿ ಕೊಂಡರೆ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಸತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಬಹಳ ಕಾಲಗಳ ತನಕ ತನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ದೂರವಿದ್ದರೆ,
ಕಾವಲು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಅತಿಯಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಭಯ,
ಸಂಶಯಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ನಿರಂತರ ಅಪರೂಪವಾಗಿ
ಹೋದರೆ, ಸತಿಗೆ ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.”
–ಚಂದ್ರರಾಜ(ಕವಿ) ತನ್ನ ”ಮದನ ತಿಲಕ”ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ರೋಗ ಗ್ರಸ್ತ ಮಡದಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣ ಗೊಂಡಾಗ,
ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ,
ಗುಣ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು
ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧುವೇ ?
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s