ತುಳು ಗಾದೆ.

ತುಳು ಗಾದೆ.
ತೆಲಿ ಜಪ್ಪಂದಿನಾಯಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನೊ.
ಮಂಗಗ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
ತೆಲಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲಾ ಕಲಿಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಪಿಜಿನ್ ನಾಡುನು ಏಪಲಾ ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೇ .
ಪಿಜಿನ್ ರಾವಂದ್ ; ಕಕ್ಕೆ ಪರಪಂದ್.
ಪಿಜಿನ್ ಗ್ ದಾಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆ ?
ಪಿಜಿನ್ ದ ಗುಡೆ ಕ್ ನೀರ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್.
ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನೊವು,ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ
ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೊವು.
ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪಿಜಿನ್ ಬರು.ಮಡೆ ದಕ್ಕಿನಡೆ
ಕಕ್ಕೆ ಬರು.

Advertisements

2 thoughts on “ತುಳು ಗಾದೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s