ತುಳು ಗಾದೆ.

ತುಳು ಗಾದೆ.
ತೆಲಿ ಜಪ್ಪಂದಿನಾಯಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನೊ.
ಮಂಗಗ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
ತೆಲಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲಾ ಕಲಿಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಪಿಜಿನ್ ನಾಡುನು ಏಪಲಾ ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೇ .
ಪಿಜಿನ್ ರಾವಂದ್ ; ಕಕ್ಕೆ ಪರಪಂದ್.
ಪಿಜಿನ್ ಗ್ ದಾಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆ ?
ಪಿಜಿನ್ ದ ಗುಡೆ ಕ್ ನೀರ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್.
ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನೊವು,ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ
ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೊವು.
ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪಿಜಿನ್ ಬರು.ಮಡೆ ದಕ್ಕಿನಡೆ
ಕಕ್ಕೆ ಬರು.

Advertisements

Being Human.

1.Gift life. Donate blood.
What could be more humane a thing than being
able to gift someone with life!
2.Forgive and forget.
Once you have forgiven, forgetting the same
will become much easier thing to do! Also, you
will find people respecting you for your astuteness
and maturity in actions.
3.Be a kid with kids.This way, you not only get to
relive those precious days but also move closer to
their innocent heart.
4.Express concern. Extend help.Help is a broad word
which holds infinite importance in being human.
5.Follow your heart. Find fulfillment.
Celebrate few moments with those little ones who
have no one to celebrate life with.
6.Speak out.Support the truth and oppose anything
that’s absolutely wrong.It sounds simple, but it
requires a true human to follow his heart.
7.Respect environment. Reward yourself.Protecting
the environment is not a task or a job, but is a
responsibility to be fulfilled with honesty in heart.
8.Show respect towards people of all races and beliefs
and receive in return.Share compassion.
9.Pledge against animal products.From wool that we
peel off, to silk that we make and the leather that
we show off with all its dignity; we often tend to
forget the painful story that form the product’s
background.
10.Be humble.Behave modest.A little bit of calmness
in behaviour can bring a lot of difference.
11.Spread a smile that goes a mile. An honest and
genuine smile is the best emotion you can ever offer
to someone.
12.Distribute food. Donate smiles.Hunger is a miserable
feeling and you can save many people from this by offering
them good food to eat. Let your celebration end with an
act of goodness.
Source:Collection.

Quotes of Flavia Weedn

1.As the beauty of each sunset marks the passage
of time, every sunrise holds the promise of all
that is to come.
2.Each new year gives us a chance to become more
than we ever imagined.
3.In every single moment, there is significance.
Wonder is sprinkled all around us.
4.Hope is that one single star you can always find
in a dark and cloudy sky.
5.No matter where life’s journey takes us, we’re
all connected by the same beautiful sky.
6.Within each of us, there are wings.
Let your spirit take flight.
7. To believe in love, is to bring the stars,
within reach.
8.Love with abandon and let your heart be free.
9.Never be afraid to dream, for, the simplest
dream can take you where your heart yearns to go.
10. Even in the darkest storm, there are millions
of stars smiling down upon you and offering their
blessing.
11.Faith is the silent caretaker of your dreams.
12.You are more than what you achieve. You are
what you dream.
13.The sun will always smile in the heavens
and hold our tomorrows like a secret treasure
just waiting to be discovered.
14.Make a wish. Your dreams are waiting.
15.From sunrise to starry night, life holds the
promise of miracles.
16.Look to the stars, look to the heavens…
then look into your heart and you will always
find your way.
17.Within your mind and heart are the keys to
open any door.
18.Each of us is given a measure of time that
gives more than it ever takes away.
19.We are the searchers, the silent music makers
the followers of dreams.
20.Watch for a shooting star and remember that
simple joys brings abundant pleasures.
21.Love is the silent link between heart and mind,
and the silver thread that ties two souls together.
22.Somewhere up in the sky an iridescent web of
clouds, stars and moonlight holds all of our
tomorrows.
23.Every person you meet, has a lesson to teach.
Let your spirit be open to life’s hidden messages.
24.Beauty can be found in beginnings as well as in
endings; for, they are each a part of life’s journey.
25.We are never alone in this world, for, we are all
connected by heartstrings and hope.
26.When those who know us best, believe in us, they
give hope to our hearts and strength to our dreams.
27.The years go by and love grows with each memory
we make.
28.Let us look to earth and to the heavens and
remember how much we have to be thankful for.
29.Each of us has been given the precious freedom
to dance to the music of our dreams.
30.Cherish your dreams. Follow your passions. They
are the guiding hands of your heart.
31.Life is the music that dances through our days,
our nights and our years.
32.You are a bright spirit and you have a unique
purpose here on earth.
33.Time is a stairway the soul climbs on a pathway
to the stars.
34.Savor these days and nights; for, they will never
come back again.
35.Life is made up of hopes and memories and silent
wishes; only the heart can hear.
36.In every ordinary day, there are a thousand
miracles.
37.As the sun lights up the moon, love has the power
to illuminate our hearts.
38.Life is a gift whose value increases with each
mountain we climb and each new star we reach for.
39.Trust in the promise of time and you’ll see
that the heavens hold wonderful surprises for us all.
40.Believe in guardian angels. They believe in you
and are forever by our side.
41.The power of faith and the strength of hope are
always there to light your way.
42. Some people make the sky more beautiful to gaze
upon.
43.When two hearts wish on the same brilliant star,
the heavens are always listening.
44.Catch the wind, taste the rain and touch all of
your tomorrows.
45.When we cherish time, we cherish the very soul
of the world.
46.Life’s road, born of wonder, is an endless
journey of dreams and new beginnings.
47.Love is the light within you, that can never be
put out.
48.A friend is someone who holds you close through
sunshine and through storm.
49.The calendar spills days like sands in an hourglass
and each new morning holds a promise in its hands.
50.If the heavens brought you a star, each time you
touched someone’s heart, the tapestry of the midnight
sky would be yours.
51.Into every heart, love offers a glimpse of heaven.
52.Life is a wonderful gift, tied with ribbons of
laughter, love and joy.
53.Welcome the season of wonder, when the spirit of
belief takes flight and love can be felt around the
world.
54.As the heavens shine, down upon the earth, we are
all embraced by an infinite love.

Quotes from greetings.

Greetings to father from a loving daughter:
”Dad,I always know how much you care…
I know it in a million ways,by a million and
one little things you do.
And I’ve always thought of you as the most
special, loving and caring father in the world.”
”Dearest Papa, you’ll never know how much it
has meant, to have a father just like you.
And even though I don’t say it often enough,
I love you too…I always will.”
”I don’t ever want to lose you…
when you are away from me, I worry sometimes that
something will happen to you,something that might
take you away from me; I know I should only have
good thoughts but I guess I’m just a little insecure.
I can’t help but worry because you’re the best thing
that ever happened in my life. You mean everything
to me…and I don’t ever want to lose you.”
”Dad, you are the best; you are terrific; you
are cool.”
”May all things bright and beautiful fill your days;
May good fortune and happiness be yours in days that
follow, too.”
Dear Papa,
”I miss you and I love you to the power of infinity”
”Dear Papa,
Sorry this card is old but the wishes are gold.We all
miss you very much, especially ”I”.
An Irish Blessing:
”May love and laughter light your days and warm your
heart and home. May good and faithful friends be yours,
wherever you may roam;
May peace and plenty bless your world with joy that long
endures; May all life’s passing seasons bring the best
to you and yours.”
Greeting to mother from a loving son:
Mothers are blessings.
You love without conditions; you care without constraints;
you support without questioning; you give without asking…
Dear Mom,
God could not be everywhere in His world,
to love His children, in the way, that only He could…
So, He created Mothers-
Mothers like you! You are such a blessing!
Source:Collection.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಬಡವನ ಹೆಂಡತಿ.
ಬಡವ:ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ, ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ನಿನಗೆ ?
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ತರ್ತೀನಿ,
ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ.
ಹೆಂಡತಿ:ಗಂಜಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ತರ್ತಾರಂತೆ,
ಎಂಥಹ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಾ; ಯಾವ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲಿ ?
ಹಾಲು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳಲೋ ,ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಲೋ ?
ಬಡವ :ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ, ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ನಿನಗೆ ?
ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ;
ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ಚೆಲುವೇ .
ಹೆಂಡತಿ:ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ;ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು
ಬರ್ತಾರಂತೆ,ಎಂಥಹ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಾ. ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳಲೋ ,
ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಲೋ ?
ಬಡವ:ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ಚೆಲುವೇ;ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ನಿನಗೆ?
ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ,ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತರ್ತೀನಿ.
ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ , ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ನಿನಗೆ ?
ಹೆಂಡತಿ :ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ; ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತರ್ತಾರಂತೆ ;
ಎಂಥಹ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಾ?ಯಾವ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲಿ?
ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳಲೋ? ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಲೋ ?

ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹುಡುಗ ಬರೆದ ಕವನ.
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೆ ;ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೆ ;
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೆ ;
ಭಯವಾದಾಗಲೂ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೆ; ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೆ;
ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ?
ಹುಟ್ಟುವಾಗ pink ;ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು;ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ;
ಭಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ;ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು;ಸತ್ತಾಗ ಕಂದು;
ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು coloured.
ಸುಭಾಷಿತ:ಯಾವಾತನಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಯೋ
ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ನಾಲಿಗೆ
ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಿವಿ,
ನಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ;
ಆದರೂ ಬೇಡದ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ
ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ;
ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ
ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಹೊರಳಾಡುತ್ತದೆ;
ಹೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ
ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ.
ವಕ್ರೋಕ್ತಿ -ಎರಡೇ ಕೈ ಗಳಿದ್ದರೂ
ಕೆಲವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ನಾಣ್ಣುಡಿ:ಭಾರ್ಯೆ ಸದ್ಗುಣಿ, ಪತಿಯ ಮುಕುಟ ಮಣಿ.
ಸುಭಾಷಿತ :ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂದರೆ ಬಯಸಿದ್ದು ಈಡೇರುವುದಲ್ಲ
ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವುದರ ಅರಿವಾಗುವುದು. -ಅನಾಮಿಕ.
ಬಂಡವಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ;ಅದರ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು.
-ಗಾಂಧೀಜಿ.

Year end reviews -2013.

Nelson Mandela, the ex President of South Africa
(from 1994 to 1999) expired on 5th December 2013.
Margaret Thatcher was the Prime Minister of the United
Kingdom from 1979 to 1990.She died on April 8,2013.
Dr. Shri Balagangadharanath Swamiji died on January
13,2013. He was the seer of Adichunchanagiri Mutt
(monastery) at Nagamangala Taluk,Mandya district.
He was awarded Padma Bhushan for the year 2010.
Dr.P.B.Srinivas, playback singer died on 14th April
2013(aged 82 years).
Sant(seer) Bhadragiri Achuthadas was the foremost
exponent of the art of Harikatha. He expired on 22nd
October 2013.
Manna Dey was an Indian playback singer. He died on
October 24,2013.
Former Karnataka Governor V.S.Ramadevi died on 17th
April,2013.
Lalgudi Jayaraman was a well known Carnatic violinist
and composer.He died on April 22, 2013.
T.M.Soundararajan was a playback singer in the Tamil
film industry. He died on May 25,2013.
Shrikantadatta Narasimharaja Wodeyar, a scion of the
royal family of Mysore expired on December 10,2013.
Dr.Kurunji Venkatramana Gowda, a visionary educationist
and founder president of Academy of Liberal Education,
Sullia, passed away onAugust 7,2013.He was 78.
Madhusudan D.Kushe, the owner of P.V.S.Groups of
industries expired on May 23,2013.
G.S.Shivarudrappa was a Kannada poet and writer,
who was honoured with the ”Rashtra Kavi”(national poet)
award by the government of Karnataka.He expired on
December 23,2013.
Perla Krishna Bhat, a Sanskrit scholar and a Kannada author
died on September 2,2013.
Typhoon Haiyan hit Philippines on November 8,2013 and
killed 6166 people.
Collapse of building in Bangladesh on May 11,2013.Death
toll reached 1000.
Lushan earthquake on April 20, 2013 in China.193 died
and 15,554 injured.
ISRO(Indian Space Research Organization) Launches space
craft to Mars the red planet on November 5,2013.
Pran ,the film actor and the winner of Dadasaheb Phalke
Award, died on July 12,2013.He was 93.
Sachin Tendulkar, the cricket icon and the scientist Prof.
C.N.R.Rao were awarded ”Bharat Ratna” by the government
of India.Sachin Tendulkar announced his retirement
from all forms of cricket, after playing his 200th test
in November 2013.
Maha Kumbha Mela at Allahabad is held once in 12 years.
It was held in 2013 at Allahabad.
Pope Francis assumed the papacy on March 13, 2013.
President Obama sworn in for his second term on January
21, 2013.
Chinese President Xi Jinping was elected in March 2013.
Nawaz Sharif assumed office as Prime Minister of Pakistan
on June 5,2013.
Raghurama Rajan was appointed as Governor of Reserve
Bank of India on 4th September, 2013.
P.Sadashivam was appointed as chief justice of Supreme
Court of India on 19th July, 2013.
India’s state-owned telecom company, B.S.N.L.ended its
telegraph service on 14th July,2013.It was reportedly,
the world’s last existing true electric telegraph system.
Indigenous Vikrant -class aircraft carrier was launched
on 12th August, 2013.
Source:Collection.