ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಚಿಂತನ ಸೌರಭ. 

1)  ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೂ ತೆರೆಯಲು ಬಾರದ ಕಿಟಿಕಿಯಂತಿರ ಬಾರದು .
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮತ್ತ ಸುಳಿಯದೆ, ನಾವು
ಮುಂದುವರಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದೇ ಇರುವ ಕಿಟಿಕಿಯಂತಿರುವುದೂ ವಿಹಿತವಲ್ಲ.
ಈ ಕಿಟಿಕಿ ಹೊರಗಿರುವ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬಿಡ
ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  ಸುವಾಸನೆಯಂತೆ

ದುರ್ವಾಸನೆಯೂ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸುವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ತೆರೆದಿಡಬಹುದಾದ
ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ಮುಚ್ಚಿಡ ಬಹುದಾದ ಮೂರನೆಯ
ಕಿಟಿಕಿ ಯಂತಿರ ಬೇಕು. ಹಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ
ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು. ಅಹಿತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡದೆ ಮುಚ್ಚಿಡ ಬೇಕು .

2)  ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ, ನೀಲಮೇಘ, ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲ,
ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ,ನೀಲಂ ಮಹಃ,ಮರಕತಮಣಿ ವರ್ಣ
ನೀಲೋತ್ಪಲದಲ ಶ್ಯಾಮ,ಹೀಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಕಪ್ಪನ್ನು
ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಅದು ಮನೋಹರವಾದ ಕಪ್ಪು.
ಭಯಕಾರಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲ. ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲ; ಅದು ರಹಸ್ಯ. ಕಾಂತಿ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಹಸ್ಯ.

3)ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳುತನವಿಲ್ಲ.
ಸತ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ. ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಹೊನ್ನು. ಆದರೆ
ಶುಷ್ಕ,ಶುದ್ಧ,ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಗಣಿಯಿಂದ ಆಗ ತಾನೆ
ಅಗೆದು ತೆಗೆದ ಬಂಗಾರದ ಅದುರು ಇದ್ದಂತೆ.
ಅಮೂಲ್ಯವೇನೊ ನಿಜ. ಆದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ
ವಸ್ತು. ಅದುರಿಗೆ ಸಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂದರೆ
ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊನ್ನು ಎನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ
ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯತೆಯ ನವುರಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂದರೆ
ಮಾತ್ರ ಸೊಗಸೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟೋರ  ಮಾತುಗಳು
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ದುಖ
ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ
ಇರಲಿ. ನಾಲಗೆ ಚೂಪು ಚೂರಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಅದು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನೂ
ಹರಿಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ ಬಲ್ಲುದು.

ವಚನಗಳು.
 1)  ಕರಿ ಘನ ಅಂಕುಶ ಕಿರಿದೆನ್ನ ಬಹುದೇ ?ಬಾರದಯ್ಯಾ
ಗಿರಿ ಘನ ವಜ್ರ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೆ ?ಬಾರದಯ್ಯಾ
ತಮದ ಅಂಧಕಾರ ಘನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಿದೆನ್ನ ಬಹುದೇ ?ಬಾರದಯ್ಯಾ
ಮರಹು ಘನ   ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವ ಮನ ಕಿರಿದೆನ್ನ ಬಹುದೇ ?ಬಾರದಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ।
2)ಊರ ಸೀರೆಗೆ ಅಗಸ ತಡ ಬಡ ಗೊಂಬಂತೆ
ಹೊನ್ನೆನ್ನದು, ಹೆಣ್ಣೆನ್ನದು,ಮಣ್ಣೆನ್ನದೆಂದು ಮರುಳಾದೆ
ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮನೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ।
3)ತುಪ್ಪದ  ಸವಿಗ  ಅಲಗ ನೆಕ್ಕುವ ಸೊಣಗ (ನಾಯಿ )ನಂತೆ
ಎನ್ನ ಬಾಳುವೆ ತಂದೆ । ಸಂಸಾರ ಸಂಗವ ಬಿಡದು ನೋಡೆನ್ನ ಮನವು ।
ಈ ನಾಯಿತನವ ಮಾಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ।
4)ಎನ್ನ ವಾಮ ಕ್ಷೇಮ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯಾ । ಎನ್ನ ಹಾನಿ-ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯಾ ।
ಎನ್ನ ಮಾನಾಪಮಾನ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯಾ । ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ದಿಮ್ಮಿತ್ತೆ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ।
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Do You Know?

1)Pacific ocean is the deepest—35,797feet.

Pacific was named so by Portuguese navigator

Ferdinand Magellan in 1520.

2)How can you have a total of thirty left, if you

take one away from twenty nine?

Ans:Take away 1 from xx1x (29) and you will get

xxx(30).

3)Lent is the term for forty(in Latin and Italian).

Noah’s flood  lasted for 40 days.

The wandering of Hebrews in the desert lasted 40 days.

Jesus  fasted in the wilderness of Judea for 40 days.

4)In U.S.A.,the date 01-02-03-04-05-06 was on April 5,

2006 (because in the U.S.format, the month comes

before the day as in 9/11) The world has not seen  a

date like it since 0.-0.-0.-0,-0.-0.–midnight at the turn

of  the millennium. Another amazing date, 01-02-03-

04-05-06-07-08, will arrive in another 65 years. At 12.34

on June 5, 2078, it will be 1 2 3 4 5 6 7 8   or 12.34(time)

on 5/6/78.

5) Zheng He, legendary Chinese explorer discovered

America 70 years  before Christopher Columbus in 1492,

if  a controversial map drawn in 1763 (copy of original

map drawn in 1418 during Ming dynasty (1368-1644)

by a Chinese cartographer is real.

6) Chillies were brought by Columbus from Caribbean.

7) Birds are believed to have an evolved language

of their own.  Certain fishes are also found to communicate

with their own kind across great distance. Bees can

communicate by using different patterns of flight and

can communicate the precise location of flowers to other

bees.

8) Mars, the Earth’s nearest neighbour comes closest to

Earth after 73,000 years. This celestial phenomenon repeats

itself  in 2,287 only.

9) Feng Shui:  Feng=wind/air which symbolises health

and Shui=water which symbolises wealth. Feng Shui

is a detailed study of  the relationship between you,

the space and the surrounding environment.

These two powerful elements (wind,water) are evidently

responsible  for  intangible forces created around the

home  and workplace. Feng Shui is life. It is energy and

understanding nature. It is the science of creating

harmony with the 5 elements of  nature–fire, metal,

earth, wood and water. The whole universe is full of

 positive and negative vibrations and we are born as

part of that  vibrations.

10) I.C.E.=Information technology, Communications

and Entertainment.

Source:Collection.