ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ .

ವಿಚಾರ ಸೌರಭ.

1. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವುದೇ ಸೊಗಸು.

ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ

ನಾವು ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗ ಬಹುದಿತ್ತು.  ನಮ್ಮ

ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು  ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ನಮಗೆ

ಕೆಡಕೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ .

ಎದುರಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದರೆ, ನೋಡಿ ಯಾರು

ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರು? ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು

ನಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು, ದೋಷಗಳು ,

ಪಾಪ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವುದೇ ಸೊಗಸು.

2. ಮಾನವನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕವೆಂದರೆ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ

ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ.ಅವುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ  ವಿಶಿಷ್ಟ

ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯುಂಟು.

ಕಲಾಕಾರನ ಬಲ ಮಿದುಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಡಭಾಗದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವ

ಚಿಂತಕನ ಎಡ ಮಿದುಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಯೂ

ಬಲಭಾಗದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ

ಎಡ  ಮಿದುಳು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ಬಲಭಾಗದ್ದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ

ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಡದ್ದು ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ, ಗಣಿತ, ಚಿಂತನೆ

ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಬಲಭಾಗದ್ದು

ಬರೆಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರತಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು  ಭಾವನೆ

ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿದುಳಿನ  ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಸಮನ್ವಯವೂ

ಉಂಟು.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ?

1.ರಾಮಾಯಣದ ೨೪,೦೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಗಾಯತ್ರೀ

ಮಂತ್ರದ ೨೪ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ೨೪ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಋಗ್ವೇದ

ದಲ್ಲಿ ೨೪ ಉಪಶಾಖೆಗಳಿವೆ.

2. ಪಾಟಲಿ ಎಂಬ ಮರದ ಬಳಿ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ

ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಪಾಟಲಿಪುರ (ಪಾಟ್ನ)

ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು.

ನುಡಿಮುತ್ತು

1.ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು?ಹುಲಿಗೆ ಪೌರುಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು.

ಸೀಳ ಬಹುದೇ ಸೀಸದುಳಿಯಲಿ ಶೈಲವನು?

2.ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಂಜು ಹರಡುವ ಬದಲು ಪಂಜು ಹಿಡಿವ ಕೆಲಸ

ಮಾಡ ಬೇಕು.

3.ಮನೆಯ ದೀಪ ಎಂದು ಮುದ್ದಿಸಿದರೆ ಬಾಯಿ

ಸುಡದೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ?

4.ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ತಿಲಕದಂತೆ.

5.ಸರ್ಪದ ಮೈ ಶೀತಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಬಡಬಾನಲ

ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

6.ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಜನಾರ್ಧನನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

7.ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತುಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಾಶ;

ಪಾಪಿಯ  ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೇ

ಅವನ ನಾಶ.

8.ತಾಯಿ ಇದ್ದರೆ  ತವರು;ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಳಗ.

9.ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಾಡುವವ ತನ್ನ ಡೊಂಕನ್ನು

ತಿದ್ದಲಾರ.

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Why Ganesha idol is immersed in water?

Immersion-of-Ganesh-in-Water2

Ganesha is OM, the primeval sound or the first

”vaak”(sound in sanskrit). Nirguna (formless) Para Brahma

takes the form of Ganesha.

Clay and water is mixed to give form to the formlessness.

For the majority of people it is not possible to worship Brahma,

who is formless. They need a form to pray, to cry and to take

blessings.

The idol of Ganesha is sculpted out of mud and after the

festival, it is returned to  the Earth, by immersing it in a

nearby water body. As per Hindu scriptures, the clay idols of

any god (idols of Lord Ganesha and Goddess Durga) should

be immersed in water after worshipping.

This is  to accept the eternal cosmic law that  which

took form has to become formless again. Each year Ganesha

comes to teach us that forms change but the Supreme Truth

remains the same. The act also symbolizes the concept of Moksha

or liberation.

Source:collection.

Do you know?

1.Om as the sound symbol of the Absolute, is called

Anahata(which means the uncreated word vibration)

not produced on account of friction while all other

vibrations are produced on account of friction. It is

self created, a total field of energy, neither blind nor

mechanical but profoundly intelligent. It is the blueprint

and the element of the universe. The cosmic sound as the

ocean of energetic vibrations, has infinite creative intelligence

and capability. Both mind and matter are diverse states

of energy.

Author:M.N.Kundu.

2.Rama means ”R”avanasya ”ma”ranam iti Rama.

Ravana means a mind that moves away from the nucleus of

all energy, drifting away by the centrifugal force, dissipating

mental energies  in all ten directions. Ravana can be defeated/

destroyed only when one takes shelter in Rama. So ”One” under

whom  Ravana automatically dies is ”Rama”.

Author:Shri Ananda Murthy,

3.The first nuclear scientist in the world was an Indian, says Kanad.

The name of Kanad, who studied about  atomic particles, was being

taught in China and Russia. But in India, he was never mentioned

in any text books.

In the ancient times, India had 49 civilizations. The number however

decreased  to just three.

The area of India  in the past was around 76 lakh square  kilometres.

However, that was reduced to a mere 31 lakh square kilometres,

due to foreign invasions.

Author-Vidyananda Shenoy.

4.Prophet Mohammad   called Haj,”the supreme act of worship”.

While other acts of worship are about  remembering God, Haj is

about reaching Him. When pilgrims stand before the Kabah, it is

as though they are standing before God Himself.

The 4,000 years old Kabah, a rectangular building , the focal point

of Haj, was built by Prophet Abraham. In a corner is the Black Stone

originally set, there by Prophet Abraham. It is the only relic of the

original building.

5. Titanic was the first ship to use  the S.O.S.(international signal for

distress adopted in 1912)The ship struck the iceberg and sank in

April of that year.

6. Instead of spraying harmful insecticides and pesticides, go in for

mixed gardening, where one can inter-craft onion, garlic, mint, coriandar

or even marigold plants hich emit a very strong odour, that drives away

insects and pests.Alternatively you can use neem oil as pesticides or

select  pest-resistant vaieties of  seeds.

7.Denmark has the oldest flag which dates back to 13th century(1219)

8.Ostiches can run faster than horses and the male ostriches can

roar like lions.

Source:Collection.