ತುಳು ಗಾದೆ.

೧. ಬಸಲೆದ ದೊಂಪೊಡ್ ಕಂಜಿ ಕಟ್ ದ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ.

೨.ಇಲ್ಲಗ್ ತೂ ಬೂರಿನಗ ಕೆದ್ ತೋಡರೆಗ್ ಪೋಯೆ.

೩.ಊರ್ ಡ್ ನಂಜಿ ಆಂಡ ಪಾರ್ ದ್ ಬದುಕೊಡ್.
(When it is tough time at home,
run away and survive.)

೪.ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮಣ್ಣ್ ಗೇ ಪೋವೊಡ್ .

೫.ಕಾಸ್ ಇತ್ತ್೦ಡ ಕೈಲಾಸ.ಇಜ್ಜಿಡ ವನವಾಸ.

೬.ಕಪ್ಪಲ್ ದಿಂಜಾವರೆ ಪೋತಿನಾಯೆ ವಾಪಾಸ್ ಬೈದೆಗೆ.

ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವರೆ ಪೋತಿನಾಯೆ ವಾಪಾಸ್ ಬೈದ್ ಜೆಗೆ.

೭.ಉರ್ಚರೆ ಬನ್ನಗ ಬಿತ್ತಿಲ್ ನಾಡೊಂದ್ ಪೋಯೆ.

೮.ಬೋರಿ ಪಂಡ್ ದ್ ದಪ್ಪರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೆತ್ತ ಪಂಡ್ ದ್

ಬೊರಿಯರೆಲಾ ಅತ್ತ್.

9.ಅಡಿ ಜಾರ್೦ಡ ಆನೆಲಾ ಮಗುರುಂಡು.

10.ತೂನಗ ದಿನ್ನೊ;ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಜ್ಞ .

11.ಕಂಚಲ ಇತ್ತ್ ೦ಡ ಎಂಚಲ ಉಣೋಲಿ .

೧೨.ಪೂ ಕಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಎರು ಕಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ.

೧೩. ಕೋರಿ ಒಕ್ಕುನು ಕಾರ ಮುದೆಲ್ ಗೆ.

೧೪ಒಕ್ಕೆಲ್ ದನಿ ಆವೆ; ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಆವೆ.

೧೫.ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರ್ ದಂಚ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು.

ಬಾಲೆದ ಪೀ ಮಾತ್ರ ಹಾಳ್ .(Child is fair;but,
the handwriting is not good.)

೧೬.ತುಳು ನಾಡ್ ದ ಪೊಡ್೦ಜೊವು ಅಡ್ ತ್೦ಡ

ಕಸ ವೊರಿಯಂದ್ ;ಬಡಿಸ್೦ಡ ಬಡವು ವೊರಿಯಂದ್.

17. ಜಾತಿಗ್ ಜಾತಿ ಪಗೆ; ನಾಯಿಗ್ ನಾಯಿ ಪಗೆ .

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s