ತುಳು ಗಾದೆ.

೧.ಎನ್ನ ಕೋಕಯಿಡ್ ಪತ್ತುನಾತೆ ಕೊಡಪ್ಪೊಡು.

(ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯ ಅರಿವು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಷ್ಟು

ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು.)

೨.ಕಾಡ್ ದ ಭೂತೊಗ್ ಕೋಲ ಕೊರಡ.

೩.ಪೂ ಪಂಡ್ ದ್ ಪತ್ತರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೀ ಪಂಡ್ ದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ

ಅತ್ತ್ .

೪.ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಗ್ ಪೋದ್ ಡೋಲು ಗುದ್ಯರೆ ಆವೊಲಿ ಈ.

(ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು

ಬಯ್ಯುವ ರೀತಿ.)

೫.ಆ ಮೈಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೈಟ್ ಕುಸಲ್.

೬.ನಸೆ ಕೊರುಂಡ ನಾಯಿ ಬಿಸಲೆದ ನೆಸಲ್ ನೆಕ್ಕು.

೭.ಅಂಡೆ (ಪಾತ್ರೆ)ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಲಿ; ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ

ಮುಚ್ಚರೆ ಆವಂದ್.

೮.ಮರ ಬೂರುಂಡ್; ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ್೦ಡ್.

೯.ಗಾದೆಡ್ ಗಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ;ನೀರ್ ಡ್ ಅಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ.

೧೦.ಬಿತ್ತಿಲ್ ದ ದೈ (herb)ಏಪಲಾ ಮರ್ದತ್ತ್ ಗೆ.

೧೧. ಮೂಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಡು(axe)ನ್ ಕಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ.

೧೨. ಲಡಾಯಿ, ಬಡಾಯಿ;ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಪರ್ಕಟ್ ಪುಡಾಯಿ.

೧೩.ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ; ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು.

೧೪.ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಡ್ ದೀಪ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.

೧೫.ನೀಂದರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಾಯೆ ಕೆದುಕ್ ಲೈತಿ ಲೆಕ್ಕ.

೧೬.ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರೊಗ್ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ.

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s