ಕಥಾ ಸಂಚಯ.

೧.ಹಳ್ಳಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಮರಿ

ಮತ್ತು ಏಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ

ಪಟ್ಟಣಿಗನೊಬ್ಬ,”ಅಮಾಯಕ (ಮುಗ್ಧ) ಕೋಳಿಮರಿ

ಬುಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ಕಚ್ಚಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ

ಬಲ್ಲಂತಹ ಏಡಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ;ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ”

ಎಂದನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತ,”ಕೋಳಿಮರಿ ಒಂದು ಹಾರಿದರೆ,

ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ;ಆದರೆ ಒಂದು

ಏಡಿಯೆಲ್ಲಾದರೂ ಮೇಲೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ

ಅದರ ಕಾಲೆಳೆದು ಹಾಕುತ್ತವೆ” ಎಂದು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನಂತೆ.

೨.ಅದು ಆಣೆ, ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ

ದಿನಗಳು.ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬಾತ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕು

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ಕೇಳಿದ.ಅದೇ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾತ

ಬಂದು, ”ಈ ದಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಸು ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ?”

ಎಂದು ತನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯಾತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ.

ಅಂಗಡಿಯಾತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ:”ನಾಕಾಣೆ ”

(=ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ -ನಾಲ್ಕು ಆಣೆ;ಹಸುವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ.)

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s