ತುಳು ಗಾದೆ.

೧. ಬಸಲೆದ ದೊಂಪೊಡ್ ಕಂಜಿ ಕಟ್ ದ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ.

೨.ಇಲ್ಲಗ್ ತೂ ಬೂರಿನಗ ಕೆದ್ ತೋಡರೆಗ್ ಪೋಯೆ.

೩.ಊರ್ ಡ್ ನಂಜಿ ಆಂಡ ಪಾರ್ ದ್ ಬದುಕೊಡ್.
(When it is tough time at home,
run away and survive.)

೪.ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮಣ್ಣ್ ಗೇ ಪೋವೊಡ್ .

೫.ಕಾಸ್ ಇತ್ತ್೦ಡ ಕೈಲಾಸ.ಇಜ್ಜಿಡ ವನವಾಸ.

೬.ಕಪ್ಪಲ್ ದಿಂಜಾವರೆ ಪೋತಿನಾಯೆ ವಾಪಾಸ್ ಬೈದೆಗೆ.

ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವರೆ ಪೋತಿನಾಯೆ ವಾಪಾಸ್ ಬೈದ್ ಜೆಗೆ.

೭.ಉರ್ಚರೆ ಬನ್ನಗ ಬಿತ್ತಿಲ್ ನಾಡೊಂದ್ ಪೋಯೆ.

೮.ಬೋರಿ ಪಂಡ್ ದ್ ದಪ್ಪರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೆತ್ತ ಪಂಡ್ ದ್

ಬೊರಿಯರೆಲಾ ಅತ್ತ್.

9.ಅಡಿ ಜಾರ್೦ಡ ಆನೆಲಾ ಮಗುರುಂಡು.

10.ತೂನಗ ದಿನ್ನೊ;ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಜ್ಞ .

11.ಕಂಚಲ ಇತ್ತ್ ೦ಡ ಎಂಚಲ ಉಣೋಲಿ .

೧೨.ಪೂ ಕಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಎರು ಕಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ.

೧೩. ಕೋರಿ ಒಕ್ಕುನು ಕಾರ ಮುದೆಲ್ ಗೆ.

೧೪ಒಕ್ಕೆಲ್ ದನಿ ಆವೆ; ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಆವೆ.

೧೫.ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರ್ ದಂಚ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು.

ಬಾಲೆದ ಪೀ ಮಾತ್ರ ಹಾಳ್ .(Child is fair;but,
the handwriting is not good.)

೧೬.ತುಳು ನಾಡ್ ದ ಪೊಡ್೦ಜೊವು ಅಡ್ ತ್೦ಡ

ಕಸ ವೊರಿಯಂದ್ ;ಬಡಿಸ್೦ಡ ಬಡವು ವೊರಿಯಂದ್.

17. ಜಾತಿಗ್ ಜಾತಿ ಪಗೆ; ನಾಯಿಗ್ ನಾಯಿ ಪಗೆ .

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

ತುಳು ಗಾದೆ.

೧.ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು.

೨. ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ;ಮಾಯಿಡ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕ

ಮರಿಯಾಲ.

೩.ಅರಿ ಇತ್ತ್೦ಡ ಪುರಿ ಉಂಡು.

೪.ಅರಿ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪೋಯೆಡ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬರ್ಪೆ.

೫.ಅಳೆಕ್ ಪುಳಿ ಬೋಡೇ?

೬.ಇಲ್ಲ್ ನಾಲಾಂಡ ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ .

೭.ಕುರೀದಿನ ಕುಂಬುಡೋಗ್ ತೆಟ್ ಪೋತಿ ತಾರಾಯಿ.

೮.ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದಂಚ.

೯.ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮೈ ಮುಳ್ಳುಂದ್ ಕಂಚಾಲ ಪಂತ್೦ಡ್ ಗೆ.

೧೦.ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಕುದ್ಯ.

೧೧.ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುಂಡ್.

೧೨.ಮೂಂಕು ದಾಂತಿನಾಲೆಗ್ ಮುಂಕುತ್ತಿ ದಾಯೆ ?

೧೩.ಕುದುರೆಡ್ ದುಂಬು ಕುಡು.

೧೪.ಅಪ್ಪ ತಿಂದ್೦ಡ ಯಾವಂದಾ ಗುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾ?

ಗಣಪ.

ವಿಷಕಂಠ ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಗರಿಕೆ ಪ್ರಿಯ.

ಶಿರವೊಂದು ತೆರ,ಶರೀರವೊಂದು ತೆರ;

ಹೀಗೆ ಅಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ

ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಂತ ಈತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ.

ಸಹಜ ವೈರಿಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಾಗಿರುವ ಇಲಿಯೂ

ಸರ್ಪವೂ ಈತನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಂತೆ ವರ್ತಿಸು

ತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಈತ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ದೇವರು

ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಿದೆ?

ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಏಕ ಮಾತ್ರ

ದೇವರು ಈತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನಕ್ಕೂ

ಮೂಲ-ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ.ಗರ್ವವನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೂ

ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮುರಿದ ದಾಡೆಯ ಸಂದೇಶ.

ಗಣಪನ ವಾಹನ ಇಲಿ.ತಂದೆ ಮಹದೇವ ನಾಗಾಭರಣ.

ಹಾವಿಗೂ ಇಲಿಗೂ ವೈರ ಸಂಬಂಧ.ನಾಗಾಭರಣ ಬಂದಾಗ

ಗಣಪನ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ, ಒಡೆಯನನ್ನು ಕೆಡವಿ ಟಣ್ಣನೆ

ಜಿಗಿದೋಡ ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಶನೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ.

ಗರುಡ ವಾಹನನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಈಶನ ಕಂಠಾ

ಭರಣ(ಹಾವು) ಜಾರಿ ಕೊಂಡು ಓಡ ಬಹುದು.

ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಣಪನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗಲೂ

ಆನೆಮೊಗದ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಂಧಿಗ್ಧತೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ

ಆನೆಗೂ ಬದ್ಧ ಶತ್ರುತ್ವ.ಹಾಗೆಯೇ ಆನೆಮೊಗದ ಮನುಷ್ಯ

ದೇಹದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆಧಾರ ಇಲಿ.ಈ Combination

ಒಂದು ಅಸಹಜ ಕಲ್ಪನೆ.

ಎಲ್ಲ ವೈರುಧ್ಯ ಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವುದರಿಂದಲೇ ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ

ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿತ್ವ ವಿರುವುದು.ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ವಿರೋಧಾ

ಭಾಸ ಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಅಸಹಜ ಸಂಗತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅತಿಮಾನುಷ ವಾಗುವುದು.

ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಗುಣದ

ಸಂಕೇತ.

ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ

ಅನುಭವದ ಅಳತೆಯ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ.

ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡನೋ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ

ತನ್ನ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಬಳಸಿದ.ಅವೆಲ್ಲ ಅತಿಮಾನುಷ

ವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಸಹಜ ಕಲ್ಪನೆ

ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ.ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ -ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ.

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ತುಳು ಗಾದೆ.

೧.ಎನ್ನ ಕೋಕಯಿಡ್ ಪತ್ತುನಾತೆ ಕೊಡಪ್ಪೊಡು.

(ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯ ಅರಿವು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಷ್ಟು

ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು.)

೨.ಕಾಡ್ ದ ಭೂತೊಗ್ ಕೋಲ ಕೊರಡ.

೩.ಪೂ ಪಂಡ್ ದ್ ಪತ್ತರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೀ ಪಂಡ್ ದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ

ಅತ್ತ್ .

೪.ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಗ್ ಪೋದ್ ಡೋಲು ಗುದ್ಯರೆ ಆವೊಲಿ ಈ.

(ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು

ಬಯ್ಯುವ ರೀತಿ.)

೫.ಆ ಮೈಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೈಟ್ ಕುಸಲ್.

೬.ನಸೆ ಕೊರುಂಡ ನಾಯಿ ಬಿಸಲೆದ ನೆಸಲ್ ನೆಕ್ಕು.

೭.ಅಂಡೆ (ಪಾತ್ರೆ)ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಲಿ; ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ

ಮುಚ್ಚರೆ ಆವಂದ್.

೮.ಮರ ಬೂರುಂಡ್; ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ್೦ಡ್.

೯.ಗಾದೆಡ್ ಗಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ;ನೀರ್ ಡ್ ಅಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ.

೧೦.ಬಿತ್ತಿಲ್ ದ ದೈ (herb)ಏಪಲಾ ಮರ್ದತ್ತ್ ಗೆ.

೧೧. ಮೂಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಡು(axe)ನ್ ಕಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ.

೧೨. ಲಡಾಯಿ, ಬಡಾಯಿ;ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಪರ್ಕಟ್ ಪುಡಾಯಿ.

೧೩.ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ; ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು.

೧೪.ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಡ್ ದೀಪ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.

೧೫.ನೀಂದರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಾಯೆ ಕೆದುಕ್ ಲೈತಿ ಲೆಕ್ಕ.

೧೬.ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರೊಗ್ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ.

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಸಾಹಿತ್ಯ:

ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಹಿಲಾಲು(ಪಂಜು).ಬದುಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಆಯಾಮ

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ನೋಡುವ ಉಪಕರಣ. ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಕವಿದಾಗ

ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹಾಯಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.ಕೋಮು

ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯ

ವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.ಏಕಾಂಗಿತನ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ

ಸಂಭ್ರಮದ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಬರಹಗಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ

ಕೊಡಬಲ್ಲಂಥಹ ಬರಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂನತೆಯ ಅರಿವನ್ನು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ ಬೇಕು. ಜಡತನದ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸ

ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು

ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ.ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳಿವಿಲ್ಲ.

ಸಾಹಿತ್ಯ/ಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಆಗುಹೋಗುಗಳೇ ನೇರ

ಕಾರಣ.ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ

ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ. ಸಾಹಿತ್ಯ/ಕಾವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ; ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ

ವಾಗದಿರಲಿ. ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ,ಶಿಲ್ಪವೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚ ಲಲಿತ ಕಲೆ

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಒಂದು.ಉಳಿದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸಾನಂದವೇ ಮುಖ್ಯ.

ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗಳ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಗಳಿಂದ ರಸಾನಂದದ ಜೊತೆಗೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವಗಳ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ:

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮನೋಬಲ

ವೃದ್ಧಿ,ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.-ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ.ದೇಶವೆಂಬ ಸೌಧಕ್ಕೆ

ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಡಿಪಾಯ.

ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಳಗೆ ತುರುಕುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು

ಹೊರತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಳಗಿನ ಅಂತರ್ಗತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ

ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ದುತ್ತಿದೆ.

ಅಂಕಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಅರಿವಿನ ಗುಣ ಮಟ್ಟ ಮರೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂತಃ ಶಕ್ತಿ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ;ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಕಸನ.

Education is the manifestation of the perfection
already in man.-Swami Vivekananda.
The end product of education should be a free creative man,
who can battle against historical circumstances and adversities
of nature.-S.Radhakrishnan.
ಮೂಲ-ಸಂಗ್ರಹ.

Do you know?

1.Lord Krishna is depicted as having a peacock
feather in His crown.Peacock feather protects
the one who wears it from evil eyes. Peacock kills
snake and Lord Krishna who wears peacock feather,
kills negative in us.Peacock feather represents
a pure soul, the one that cannot be corrupted. It
also stands for immortality and resurrection.
In Asia, the feathers of the peacock are considered
auspicious and protective. However, in the west, it
was considered very bad luck to keep them in the home.
2.Often thought to be hatched from precious stones
called ”dragon eggs,” the dragon is described as
a composite of 9 other creatures-it has horns of a stag,
the head of a camel, the eyes of a hare, the ears of a
bull, the neck of a snake, the belly of a frog, the
scales of a fish, the talons of an eagle and the paws
of a tiger.Despite its ferocious aspect, the Chinese
have regarded the dragon as a beneficent power,
representing ”heaven-energy” with the majesty, befitting
the symbol of heaven.
3.Sins:a)Traditional:Pride,Envy,Anger,Sloth, Greed, Gluttony
and Lust.b)New sins(actions that hurt others):Cruelty,Adultery,
Bigotry, Dishonesty, Hypocrisy,greed and Selfishness.
4.Anegundi, right next to Hampi is birthplace of Hanuman and
where 575 step high Hanuman temple is situated.
5.Benaras(Varanasi/Kashi) means a ras(juice) that will never
go sour.Benaras is land of Kabir and Tulsidas. Ustad Bismillah
Khan has played the Shahnai(musical instrument) all his life at
Sankat Mochan temple in Benaras. It is a city where both-those
who have had a good life and those who have not had such a good
life-come in search of ”a good death.”
Source:Collection.

ಕಥಾ ಸಂಚಯ.

೧.ಹಳ್ಳಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಮರಿ

ಮತ್ತು ಏಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ

ಪಟ್ಟಣಿಗನೊಬ್ಬ,”ಅಮಾಯಕ (ಮುಗ್ಧ) ಕೋಳಿಮರಿ

ಬುಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ಕಚ್ಚಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ

ಬಲ್ಲಂತಹ ಏಡಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ;ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ”

ಎಂದನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತ,”ಕೋಳಿಮರಿ ಒಂದು ಹಾರಿದರೆ,

ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ;ಆದರೆ ಒಂದು

ಏಡಿಯೆಲ್ಲಾದರೂ ಮೇಲೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ

ಅದರ ಕಾಲೆಳೆದು ಹಾಕುತ್ತವೆ” ಎಂದು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನಂತೆ.

೨.ಅದು ಆಣೆ, ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ

ದಿನಗಳು.ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬಾತ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕು

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ಕೇಳಿದ.ಅದೇ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾತ

ಬಂದು, ”ಈ ದಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಸು ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ?”

ಎಂದು ತನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯಾತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ.

ಅಂಗಡಿಯಾತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ:”ನಾಕಾಣೆ ”

(=ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ -ನಾಲ್ಕು ಆಣೆ;ಹಸುವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ.)

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.