ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಚಿಂತನ:
೧)ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳುಗಾರ 
ರಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.–Ingersoll .
೨)ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಗುರಿ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 
ಉರು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೃಜನ ಶೀಲರಾಗದೆ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಹೀನ computer ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
–ಡಾ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,ಸಿರಿಗೆರೆ.
೩)ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ.ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ–ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ.
೪)ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಜುವುದು ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ಮೃತ ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಗುಂಟ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೀನಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮದೇ.
೫)ವಿವಾಹವು ಒಡೆತನಕ್ಕಲ್ಲ;ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ.ಕೂಡಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ;
ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಒಡೆಯರಲ್ಲ,ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಾನಿಧಿ ದೇವನೇ ಒಡೆಯನು.
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ:
೧)ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ತಾರೀಖಿಗೆ ಮಹತ್ವ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ(ವಾರ, ತಿಥಿ,
ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ)ದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 
ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.ಅದರಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೯
ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆ ದಿನ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
 ೨)ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯುವುದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲ್ಲ;
ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ತಪ್ಪು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ;
ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಎರಡೂ ಮಾರಕ-ಮರಣಾಂತಿಕ
ಆಗ ಬಲ್ಲುದು.
೩)ಭಾರತದಲ್ಲಿ  ಸಂಸದರ ವಾಹನ ಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ
ಸಂಕೇತ.ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳ ಬಳಕೆ
Ambulance ,ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ Police ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಇಲ್ಲವೇ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಸೀಮಿತ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

A page from my diary.

———————————————Hari Oum————————————-

Love song that I like:

I would not have the desire to live anymore,

if you were not here;

If I never got your support, I would have

stayed in whirlpool and would not have

found the shore; and even on shore,

the waves would have sunk me, if you were not here.

When I saw you,it appeared to me like the season of

flowers has come; how can I  tell  what you are to me?

You are the solace and shelter of my life.

Hindi movie:”Agar(if)  tum(you)  na(not)  hote”

(=If  you were not here)

Actor:Rajesh Khanna;singer:Kishore Kumar.

Health corner:

Hippocrates, considered as the father of modern medicine,

said,”Let your food be your medicine.”

Honey has hypnotic action in bringing sound sleep, if taken

 in dosage of 2 table spoons in a big cupful of water, before

going to bed. Since honey consists of  Levulose/fructose,

it is not harmful in diabetes.

Do you know?

Limes are often mistaken with lemons; although limes

and lemons are both citrus fruits and similar in terms

of nutrition, still they have certain differences as well;

 lemons are yellow in color whereas limes are green.

Lemons are smaller, less sour and more aromatic

than limes. The Latin name for lemon is Citrus limon.

Limes have more astringent qualities but lemons have

more anti-inflammatory properties.

Also do not confuse lime (citrus fruit) with lime(calcium

carbonate) .

Calcium carbonate is different from calcium hydroxide.

View.

There is no formula for what should be written  in diary.

Diary of every one is different.In each page, there is

procession of  memories. Diary is a collection of quotes

and poems that we like; it is a collection of sweet and

bitter experiences in life; it is a guide of our future plans

in life; there, love blooms as poem;   pains and insults also

are recorded briefly or in detail. When we turn over the

pages of diary, we shall come to know about our wrong

decisions in life  or the bold steps we had taken while facing

any problems in life. We learn the lessons of life.

(Translation of  an article in Kannada-writer:A. Krishna Bhat.)

History of Larkspur.:The land where downtown Larkspur now

stands was the “King Ranch” before. Charles W. Wright,

bought the property  in 1887.  His wife , a native of  England

mistook  Native Lupin for Larkspur and so the  town was

named accordingly. The town was incorporated on March 1, 

1908. Trees,marshes, creeks, hillsides are components of 

Larkspur’s community character and identity.Larkspur is

inhabited by “urban sophisticates”(=people who are both

educated and wealthy). Also it is a city of artists, designers

and media people.

Diary:Often we go to sea shore, since I like beaches

very much. One day, I wrote the name of  Shri Rama

in Kannada on the sand near the shore. Someone had

told me that waves come near the name of  Rama if

written on sand near the sea shore. But, the waves did

not approach near the name of Rama.Then, my son

asked,”Mom, why the waves did not come near the name?”

Then my husband commented humorously,”The waves

of  seashore  in America, cannot read Kannada.They

understand only those words that are written in English”

Vani Hegde.

Lord Krishna.

The story that Lord Krishna had 16,108 wives, means that Lord Krishna  is the soul, who has control over 16,108 nadis(=blood vessels) or channels of energy in human body  that means Krishna is  “Jitendriya”(=winner of sense organs) and which is the quality of Purnavatara.(=Full  incarnation of God in human form) The 8 prinipal queens of Krishna represent the 7 chakras  of the body plus the aura that surrounds them.”Om Namo Bhagavate Vasudevaaya ” -this shloka/mantra spells that Lord Krishna is the supreme soul pervading the whole universe.  We cannot understand Him nearly by our limited senses or logic. His thinking and acts are beyond our comprehension. Do not try to criticize the acts of God. Leave it to God to give you what is best for you. He knows far better than we. So what He gives of His own accord will always be far superior to what we can even think of.Let Him give us as He Wills.

The song about Shri Krishna:

Boy Krishna was the cynosure of  all the residents of  Vrundavan.Radha was burning with jealousy, thinking  why Krishna was the beloved of all.When Krishna used to play the fine music  in flute and dance with joy by swaying the body, at the  shore of Jamuna river, the women of  vrundavan would  assemble around him and remain   so much absorbed that they  even forget their family  and themselves. (Remember that all the girls  in Vrindavan  including Radha, the beloved  of  Krishna were married in their childhood and hence their  attracion towards Krishna was  not the polluted  and  material  love,but purely spiritual, as explained by Srila Prabhupada, the founder of  ISKCON. Krishna stayed at vrindavan only until he was 10 years old and left for mathura) Such was the magic of  Krishna’s “Raas Leela”(aesthetic or divine play/dance of  Krishna with His devotees is described as ”Rasa Leela ” by the sage Veda Vyasa).His color was black like the dark  clouds of rainy season.Radha was so crazy about charming  Krishna that she was ready to leave this world and follow him.

–This song is from the old Hindi film”Miss Mary”(released in 1957)

The singer is Latha Mangeshkar.

Lord Krishna was born  at midnight on Ashtami or the eighth day

of second fortnight(dark half or Krishna Paksha) of Hindu

Shravana month according to lunar calendar. He was born

 in (the year Visvavasu) 3227 BC (5172years ago from 1945)

according to the Barhaspathyamana. He lived for 125 years

(according to scriptural details and astrological calculations,

the accurate date of birth is July 19th, Wednesday, 3228BC.)and

disappeared on February 18th, 3102 BC. Kaliyuga or the corrupt age 

is said to be started since that date.The birth star of Lord Krishna is Rohini.

Ashtami and Rohini star may not be on the same day. If they occur

on the same day then it is called Shri Krishna Jayanthi. If they do not

occur on the same day ,then it is called Janmashtami. In 2012, (being

leap year) there is an Adhika Bhadrapada Masa(excess month-13months

as against normal 12 months) according to Hindu lunar calendar. This extra

month (from August 18 to September 16) is auspicious and dedicated to 

Lord Krishna. The concept of Adhika Masa is unique to the traditional

Hindu lunar calendar. This year Shri Krishna Jayanthi falls on 8th day

of  Adhika Bhadrapada Masa( on September 8),since ashtami and 

birth star Rohini occurs on the same day.

Source:Collection.

ಮನೆ ಮದ್ದು.

೧)ಚೇಳು ಕಡಿದಾಗ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು
ಉದುರಿಸ ಬಹುದು. ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾಳು
ಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದಿ
ರುವಾಗ ಕಾಳು ಮೆಣಸು,ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಇವು
ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜಜ್ಜಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
೨)ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿದರೆ ವಾತದ
ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಭವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಳ್ಳನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿಯುವುದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದ
ರಿಂದ ಮೈ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಎಳ್ಳಿನ ಉಂಡೆ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
೩)ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅರಶಿನದ
ತುಂಡನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬರುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು
ಆಘ್ರಾಣಿಸ ಬೇಕು.ಕೀಟ, ಚೇಳು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ
ಹಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಹಳೆಯ ದಮ್ಮು ಕಾಯಿಲೆಗೆ
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಅರಶಿನದ ನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಪ್ರಮೇಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅರಶಿನ ಉತ್ತಮ.
೪)ಜೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತುರಿ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಔಷದಿ .ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಯು ತುಂಬಿ ಸಂಕಟವಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು
ಜಗಿದು ಉಪಶಮನ ಪಡೆಯ ಬಹುದು.ಗೊಗ್ಗರ ಧ್ವನಿ,
ಹಳೆಯ ಅತಿಸಾರಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸತತವಾಗಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ
ಸುವುದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎದೆ ಹಾಲಿನ
ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಜೀರಿಗೆ
ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಆಘ್ರಾ
ಣಿಸಬೇಕು.ಅಜೀರ್ಣ ರೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಜೀರಿಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸ ಬೇಕು.
೫)ವಿಷಸೇವನೆ ಯಾದಾಗ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಸಿವೆ
ಅರೆದು ಕುಡಿಸ ಬೇಕು. ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ
ಯಾವುದೇ ನೋವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಅರೆದು ಲೇಪ ಹಾಕ
ಬೇಕು. ಸಿಹಿಮೂತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ
ಯೋಗ ಉತ್ತಮ.ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಪಲ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ
ಕಾಲು ಒಡೆಯುವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚ ಬೇಕು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Chakra system and detection of cancer.

In the vedas, mention is made of the chakra
(spinning wheel of light) system and nadi(pulse)
system, but modern science has had to wait until
now, for the discovery of devices such as Thermal
Imaging Technology,developed by Dr.Thorton Streeter.
He clearly showed the measuring aura images of all
the seven chakras within the body, using modern
sensors and Thermal Imaging Technology. Chakra
system has been used to detect and cure cancer.
Torn chakra has appeared in every cancer patient.
There are 7 major chakras or energy centres in our
body. Each chakra is connected to a different part
of the body and in theory, deals with different
bodily functions and emotions depending on where
it is located. Cancer is related to the corresponding
chakra: brain tumours with the crown chakra;
lung cancer with the throat chakra and heart chakra;
breast cancer with the heart chakra; stomach, liver,
intestine and pancreatic cancer with the solar plexus;
cancer of the cervix, ovaries, colon/rectum and uterus
with the sacral chakra; prostate cancer with the sacral
and base chakras.
The 7 chakras are:
1)Crown chakra or sahasrara(violet or purple in color)
is representative of pure thought and is located at
the top of the head.
2)Brow or Third -Eye chakra or Ajna chakra(indigo in
color) is located at the top of the head and linked
to the universal unconsciousness; opening this chakra
can aid in clear sight, intution and integrity.
3)Throat or Visuddha chakra(blue in color) is located
in the throat and is connected with speech and hearing.
4)Heart or Anahata chakra(green in color) is located at
the center of the chest area and is linked to the entire
area of the heart, lungs,circulatory system and cardiac
plexus. It is also related to the endocrine and immune
system and is said to govern compassion and fear.
5)Solar Plexus or Manipura chakra(yellow in color)
is located in the stomach area and is linked to
organs and muscular system in that area.This chakra
represents vitality and will.
6)Sacral or Svadhisthana chakra(orange in color)
is located beneath the naval, close to the genitals.
This chakra is linked to reproductive system and
represents fertility and inherent creativity.
7)Base/root or Muladhara chakra(red in color) is
located at the base of the spine and allows us to
be grounded and connect to the universal energies.
Source:Collection.

A page from my diary.

—————-Hari Oum————————-
Health corner.
Set aside 10 to 2o minutes each day for solitude.
Use the time to meditate, pray,read or listen to
something inspirational.
Humour.
Teacher:History is an interesting subject.
It describes in detail,what happened in the past.
Student:But I am not interested in reading history.
Teacher:Why?
Student:Because,I find no future in it.
Do You Know?
San Francisco was once a Spanish colony and
part of Maxico. It was called “Yerba Buena”
(name of a trailing aromatic herb of the mint
family).The city was taken over by the United
States in 1846 during the Mexican war and
renamed as San Francisco in 1847.It became
incorporated with U.S. in 1850.Saint Francis
of Assisi(in Italy) was the most beloved
Catholic saint of all.San Francisco is the
top tourist destination in the world and
known as “Paris of the West.” It is the
leading financial and cultural centre of
Northern California.
Diary:Today we had been to “The Point Reyes
National Seashore” composed of 3 beaches,
namely North Beach, South Beach and Drakes
Beach.The sand is blackish.Drakes Beach is
named after Elizabethan seafarer, Sir Francis
Drake who paid a visit to the area with his
ship, “The Golden Hinde” in 1579.
I saw the sand is mixed with colourful beads
like stones which resembled pearls and gems.
I learnt the names of existing species of wild
life from the literature pasted there for the
viewers.The names listed are-Pacific Gray Whales,
Pacific Harbor Seals, Northern Elephant Seal
and Snowy Plover.The literature contains the
message-“Help spread the world, responsible
wildlife viewing” so that the frightened and
endangered wild lives may not run away leaving
behind their eggs or young ones vulnerable and
exposed to temperature extremes and predators.
Vani Hegde.

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಪದ
ಮಾತರ್ಮೇದಿನಿ(ಮಾತೆ ಭೂಮಿ); ತಾತ ಮಾರುತ (ತಂದೆ
ವಾಯು ದೇವ);ಸಖೇ ತೇಜ (ಮಿತ್ರ ಸೂರ್ಯ ದೇವ );
ಸುಬಂಧೋ ಜಲ (ಬಂಧು- ಜಲ);ಭ್ರಾತ ವ್ಯೋಮಃ (ಆಕಾಶವೇ
ಅಣ್ಣ );ನಿಬದ್ಧ ಏವ ಭವತಾಂ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಣಮಾಂಜಲಿ(ನಿಮಗೆ
ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ನಮಸ್ಕಾರ ).
–ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸ ಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ .
-ಭರ್ತ್ರ ಹರಿ.
ಭೂಲೋಕವೆಂಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೨ ವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿವೆ.
ಇಂದ್ರಿಯ ಚಾಪಲ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಜೂಜಾಟದ ಸ್ಥಳ,
ಪಾನಗೃಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದ ಕಲಿ ವಾಸ ಸ್ಥಾನ.
ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದ್ಯಾನ
ಮಂದಿರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳ.
ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಏನು ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡೆಸಲು
ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಮಾನವನನ್ನು ಭೂಲೋಕವೆಂಬ
ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಪೂರಕವಾದ
ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
–ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿ.
ಹರಿದಾಸರ ಹಾಡು .
ತುರು(=ಗೋವು ), ಕರು ಇದ್ದರೆ ಊರು ಸ್ವರ್ಗ;
ತುರು,ಕರು ಇಲ್ಲದ ಊರು ನರಕ;
ತುರು,ಕರುಗಳ ಕಂಡು ಹರಿಹಾಯ ಬೇಡಿ;
ಕರೆದು ಗ್ರಾಸವನ್ನಿತ್ತು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ;
ತುರು,ಕರುಗಳ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ,
ಹರಿ ಮುನಿಯುವನು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ;
ತುರು,ತುರು ಎಂದು ಕೊಳಲನೂದುತ ಬಂದ
ತುರು,ಕರು ಗಳೊಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ.
ರಚಯಿತರು:ಹರಿದಾಸ-ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಪ್ಪಯ್ಯ
(೧೮೫೪ ರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಳದ ಬಳಿ ಜನನ;
ತಂದೆ-ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ;ತಾಯಿ-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ;ಇವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪುತ್ರ; ೧೯೨೪ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಹರಿ ಪಾದ ಸೇರಿದರು.)
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.