ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನ.
ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಮನ್ವಯವಾದಾಗ

ಜಗತ್ತು ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿನಾಶ

ಕಾರಿಯಾದ ಭಯಂಕರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ

ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಷ್ಟೇ ತಡೆಯಬಲ್ಲದು.

–ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.
ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಕಿರೀಟಧಾರಿ

ಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ

ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು

ದಾರಿ ತೋರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.
”ಇತರರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ

(ಚಂದ್ರನಂತೆ) ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು

ಹಾಗೂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಠದಲ್ಲಿಯೇ(ವಿಷದಂತೆ)

ನುಂಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ ಬೇಕು.”

ಇದುವೇ ಶಿವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ.

ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಲಂಕವಿಲ್ಲ.

ಲೋಕದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನುಂಗಿದುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ

ಕಲೆಯದು–ಲೋಕದ ವಿಷವನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿದ ವಿಷಕಂಠ(ಶಿವ)

ನಂತೆ–ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ ಕಲಂಕವಲ್ಲ.

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

ವಿಚಾರ ಸಂಪದ.

ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಯಾತನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಾತಾವರಣ ಹುಳಿಯಾಗಿಸುವ

ಬದಲು ಜೀವನದ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಸ್ಯ ಮನೋಧರ್ಮ

ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ,

ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.ಮಾಹಿತಿ

ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಅದು ವಿಕೃತಿಗೊಳ್ಳ

ದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಗಂಗೆಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಗಂಗೊತ್ರಿಯೇ

ಕಲುಷಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾದೀತು?ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಯುಧ.

–ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಾರದ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ,ವಿಷ್ಣು ಗಂಡಾಗಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ

೬೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ

ಹೆಸರೇ ೬೦ ಸಂವತ್ಸರಗಳು.
ಹನಿಗವನ.

ಅಂತರ.

ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ–

ಗಂಡಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ತೆವಲು!

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ?ಹೊರಸೂಸುವ ನಗೆಹೊನಲು!

ಅನಂತರ?ಛೂ ಮಂತ್ರ!

ಗಂಡಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸ್ತಬ್ಧ!

ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದ!

ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Read Just For Fun.

There were 11 people-ten men and one woman
-hanging on to a rope that come down from
a helicopter. They all decided that one
person should get off, because if s/he didn’t,
the rope would break and everyone would die.
No one could decide who should go; so finally,
the woman gave a really touching speech, saying
how she would give up her life to save the others
because women were used to giving up things for
their husbands and children,giving in to men and
not receiving anything in return. When she finished
speaking, all the men started clapping.
Source:Collection.

Spiritual Corner.

1)Everything in this universe exists and functions
according to it’s nature. Man must also live
according to his nature, as he has also a role in
the cosmic order and for this, the scriptures have
given the guidelines. It is only when a person does
not live according to Dharma(guidelines in scriptures)
that he develops fear of the unknown. This fear colours
his worship of God instead of love and devotion.
Source:Collection.
2)If this universe was created and is governed by
a God, who is of a good and loving nature, then why
there is so much violence, sufferings,diseases and
pain in it–essentially the evidential problem of
evil.Natural law is blind and God does not interfere
with it. He don’t routinely intervene for moral reasons.
He don’t save good people from earthquake or diseases;
He even don’t send misfortunes to punish the wicked.
He only gives strength of character if we pray Him
with devotion. People in times of difficulty need only
consolation and not any explanation about existence of
God.
(Source:’When Bad Things Happen To Good People’-written
by Harold Kushner.)