ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಗಾದೆ
೧)ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬೀಗ ಬೇಡ.
೨)ಕಳ್ಳನ ಕೈಗೆ ಗಂಟು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ.
೩)ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮದ್ದು;ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೌದೆ.
(ತೆಲುಗು ಗಾದೆ)
೪)ಕೊನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಮೊಂಡಾಟ ಹೆಚ್ಚು.
೫)ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ಬಾರದು.
೬)ಏರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾರುವುದು ಬೇಗ.
೭)ಬೀಡಿಯ ಹೊಗೆ ಎದೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಗೆ.
೮)ರುಚಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದರೂ ನಾಲಗೆ ಒಂದೇ.
೯)ದುಡಿದು ತಿನ್ನ ಬೇಕು.ತಿಳಿದು ಹೇಳಬೇಕು.
೧೦)ತಾಯಿಯೇ ಸತ್ಯ;ತಂದೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ.
ಚಿಂತನ.
೧)ಜೀವನವೆಂದರೆ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ.ನಮಗೆ
ಬೇಕಾದಂತೆ ನಾವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು.
೨)ಬದುಕು ಬಿಸಿ ಕಾವಲಿ ಮೇಲಣ ನೀರ ಹನಿಯಂತೆ.
ಇರುವಷ್ಟೂ ಸಮಯ ಕುಣೀತೇವೆ. ಕುಣೀತಲೇ
ಮಾಯವಾಗುತ್ತೇವೆ .
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s