ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಚಿಂತನ .
೧)ಪೃಕೃತಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗದು. ವಿಕೃತಿ ಬೇಗನೆ
ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
೨)ಬದನಿಕೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮರ
ವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯತ್ನಿಸು.
೩)ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಹೂವು ಯಾರು, ತೊಟ್ಟು
ಯಾರು? ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ
ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ.
೪)ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿಯಿಲ್ಲ.ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ.
ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಾವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.
೫)ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಂದ ಹಗಲಾಗದು.
ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನಿಂದಲೇ ಹಗಲಾಗುವುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಗಿಡವಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
೬)ಸತ್ತವನನ್ನು ಹೊರಲು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಾಕು.
ಇದ್ದೂ ಸತ್ತವನ ಭಾರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊತ್ತರೂ ಸಾಲದು.
೭)ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಿಂತ ಶತ್ರುವೂ ಇಲ್ಲ; ಮಿತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ.
೮)ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಹರಡುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಲಂಕವನ್ನು  ಮಾತ್ರ
ತನಗೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.(ರವೀಂದ್ರ
ನಾಥ ಟಾಗೋರ್)
೯)ಆಳ ನೋಡಿ ತೊರೆ ದಾಟ ಬೇಕು;
ವೇಳೆ ನೋಡಿ ದೊರೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು.
೧೦)ಬಾಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ತಾಳೆಯಾಗಿ
ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿತಲ್ಲಾ ?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s