ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ.

ಬೈಂದೂರು:–
ಬಿಂದು ಪದದ ರೂಪಾಂತರ.
ಬಿಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಕೇತ.
ವಿವಿಧ ಆರಾಧನಾಯಂತ್ರಗಳ  ಕೇಂದ್ರ–ಬಿಂದು.
ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರು–ಸೇನೇಶ್ವರ. ಅಂದರೆ ಆಸುರೀ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಸೇನೆಯ ಒಡೆಯ.
ಉದ್ಯಾವರ :-
ಆಳುಪರ  ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಧಾನಿ-ಉದಯಪುರ.(ಉದ್ಯಾವರ)
ಆಳುಪರು  ತುಳುನಾಡನ್ನಾಳಿದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜವಂಶದವರು.
ಉದ್ಯಾವರ  ಉಡುಪಿಯಿಂದ ೫ ಕಿ.ಮೀ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ:-
ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಬಾ ಬುಡಾನ್ ಗಿರಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಹೆಸರು–”ಚಂದ್ರ
ದ್ರೋಣ” ಪರ್ವತ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ
೪೦೦ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಹಸ್ತಾ ಮಲಕಾಚಾರ್ಯರಿಂದ
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿವೆ.
”ಕಳಂಜಿ ಮಲೆ” ಬೆಟ್ಟ:–ಭೀಮ-ಬಕಾಸುರ ಹೊಡೆದಾಟ
ನಡೆದ ಸ್ಥಳ.
ಈಗಿನ ಕನೋಜ್ ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು–ಕನ್ಯಾ ಕುಬ್ಜ.
ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ–ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಎಂಬ
ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ  ನಡುವೆ ಇದೆ.
ಉಡುಪಿ:
ತುಳುನಾಡಿನ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿನ
ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೇದ, ವೇದಾಂತ, ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು
ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು
ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರ
ಬಳಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಕಲಿತ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ
ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
”ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ” ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನದಿ–ಕಾವೇರಿ.
”ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರ” ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆ
–ಕೊಡಗು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Joint Family System.

Living in a joint family surely is a lesson in harmonious

living. You have a strong support system and help is

close at hand; it’s all about tolerating each other’s

differences and living with them in an amicable

manner; whether it’s giving up your own personal

wishes in the larger interest of your family or compromising

on issues that matter, living in a joint family is an incredible

learning experience. Children grow up to become a lot more

mature and understanding adults. The advantages of living

in a joint family more than off-sets the inconveniences, if any.

Source:Collection.

A Page From My Diary.

—————————————Hari Oum———————————-

View:

Life is about relationships-matrimonial, parental, sibling,

fraternal, friendly and even the one with strangers. It is faith

that sustains  relationship and makes our life comfortable.

Quote of the day:

Knowledge  is free but you have to bring your own

container.

Health Corner:

People should not use mobile phones outdoors during

thunderstorms because of the risk of being struck by

lightning, leading to internal injuries and death.

Divine corner:

Story of the holy desert fathers(Abba Moses) of 4th century

Egypt, Syria and Asia Minor.

Once, a brother committed a fault. A council was called

to which the old and respected Abba Moses refused to go.

A priest sent someone to him, saying, ”Come, everyone is

waiting you.” So he reluctantly got up to join them, carrying

on his shoulder a broken jug filled with water. The others

came out to meet him and seeing the dripping water, asked,

”What is this father?” The old man answered,”My sins run out

behind me and I do not see them. Yet today I come to judge the

errors of another.”  Hearing this, they said no more to the brother

and forgave him.

Humour:

Q:Which bird can lift the heaviest weight?

A:Crane.

Do you know?

”Honeymoon” comes from an ancient reference to your

”honey’s sweetness waning  like the phases of the moon.”

(All collections).

Diary:It is not enough if one becomes a learned person.

S/he  should be intelligent also.In a movie, named ”Anaadi”

(=ignorant) the hero enters a restaurant and orders for a meal.

When he started eating, he found a dead cockroach in his plate

and began to scream, ”cockroach! cockroach!”  On seeing

him holdig the cockroach in his hand, all those assembled

there, started vomiting.The manager of the restaurant became

angry and scolded him saying that because of his bad manners

he suffered losses in business.He drives him out of the restaurant.

The hero realised his mistake and expresses his feelings in this

song, ”I learnt everything except intelligence. People are justified

in calling me Anaadi/ignorant.” And in another movie, named

”Sangam”(union) the wife of the hero makes fun of her ignorant

husband in this song, ”When all the men carry home flowers to please

their wives, my old man brings for me cauliflower.” We should be

intelligent enough to understand the ocassion and act with

intelligence.

Vani Hegde.

Collection Of Quotes.

1)It is better to withhold a deserved rebuke than to

administer it ungraciously.

2)The easiest way to change a woman’s mind is to agree

with her.

3)To find out what a man really is, find out what he does

when he has nothing to do.

4)Of all the things you wear, your expression is the most

important.

5)Intelligence may not make us leaders, but it helps to decide

which leader to follow.

6)What people say behind your back is your standing in

the community.

7)Art is a collaboration between the nature and the genius.

8)Cheerfulness maintained in adversity is best form of courage.

9)Flowers are the sweetest thing that God created–and forgot to

put soul into.

10)Faith is power. Who doubts is weak. Who believes

is strong.

Source:Collection.

A Page From My Diary.

——————————–Hari  Oum———————–

Humour.

1)A man was looking at sun with mouth wide open;

when asked , ”Why you are doing like that?”,  he

answered, ”Doctor has suggested me to take ”light food!”

2)A club for youth, issued a letter to its members:”If you

have already renewed your membership, please apologise

and ignore this letter.”

Health corner:

1)Chewing gum after intestinal surgery, can help activate

paralysed bowels.

2)Purple grape juice(twice a day drinking- one50z. glass) reduce

the tendency for blood to clot  by 60%.

Divine corner:

However much rain water falls on the mountain top, it will

not remain there. It will flow down to the river below. The

low lying receives  water from all sides. Everything will

come running to the place, where there is humility.

–Mata Amritanandamayi.

Quote of the day:

Sorrow looks back, worry looks around and faith

looks up.

Do you know?

”Daltonism” is another term  for colour blindness, named

after  John Dalton, a scientist. Colour–blind people lack

cone-shaped cells.(which respond to colours and enable

them to distinguish between colours, mostly red and green)

2)Bombay was made up of 7 islands–Colaba, Old Woman’s

Island,Bombay,  Mazagaon, Worli, Parel, Mahim.

(All collections)

Diary:Many of my relatives took advantage of  Preventive

Health  Check-up Programmes and some of them  detected

symptoms of diseases and health disorders early and got

timely  treatment before matters get out of hand. Old age

gives rise to health complaints, fear of neglect and feelings

of insecurity. To avoid lifelong dependency on others, to protect

your fitness and freedom, undergo health check-up without any delay.

—-Vani Hegde.

Angels in Disguise.

Doctors diagnose  and cure the diseases but in fact,

it is the nurses who help the patients to recover from

illness by administering the prescribed  drugs at proper

time accurately. They are affectionate like mothers and

caring as children towards their parents. Their smiling faces

with kind words, work wonder  like smearing of  balm on pains

of suffering patients.Mother Theresa, Florence Nightingale are

the personification of affection, who served  the sick and the helpless.

Nursing is really a noble profession. Nurses are  devoted to the service

of humanity. And I prefer to call them ”Angels in Disguise”.

Vani Hegde.

Inspiring Quotes.

1)Always put worry in its proper place–out of

your life.

2)Life is a school. Those who learn to love and

help others , graduate  with honours.

3)Oil the machine of your life with prayer and it’s

bound to run smoother.

4)You have the choice to be one of two types of

people–one who brings happiness whenever s/he

comes or one who brings happiness whenever s/he

goes.

5)Someday life will all make perfect sense, so

laugh through the confusion; smile through the

tears and keep reminding yourself, ‘everything

happens for a reason.’

6)Winner define the limits; Champions redefine them.

7)We can live individually but can survive only

collectively.

8)Mountains of gold may not tempt some men,

yet flattery will break them down.

9)If you have enough cash to buy yourself  a

luxurious yacht, but  no real friends to sail with,

you’re sunk.

10)”Lifeisnowhere” or ”Life is now here”. How

did you read? Just a beautiful way to say–Life

is the way you look at it !

Source:Collection.