ತುಳಸಿ ಮಹಿಮೆ.

ತುಳಸಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅನುಪಮ. ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಿ
ದಾಗ ತುಳಸೀ ಸಮೇತ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ
ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲನ ಸೇವಕರು ಬಂದು
ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದು ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ
ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಪರಶಿವನು
ನಾರದನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಾಷ್ಠ
ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಳಸೀ ಕಾಷ್ಠ ಇದ್ದರೂ
ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನೂ ಸಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ.
ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ
ಳಾಗುವಳು.ಶನಿ ಕಾಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತುಳಸೀ ಪೂಜೆ ಸೂಕ್ತ.
ವೃಂದಾ/ತುಳಸಿ, ಜಲಂಧರನೆಂಬ ಅಸುರನ ಪತ್ನಿ.
ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆ.ಜಾಂಬವತಿ ದೇವಿಯೇ ತುಳಸೀ ದೇವಿ
ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಲ್ಲ. ತುಳಸೀ ಗಿಡದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ಭೂತ,ಪ್ರೇತ,ಪಿಶಾಚಿ, ವ್ಯಾಧಿ,ಬಾಧೆಗಳನ್ನು, ರೋಗ
ರುಜಿನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರೀರದಾದ್ಯಾತ
ತುಳಸಿ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದಾಗ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಯಾಗು
ತ್ತದೆ.ನೈವೇದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿದಳ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಳಸೀ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿವಾರಣಾ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಪಾರವಿದೆ.
ತುಳಸಿ, ಅಗಸೆ, ಧಾತ್ರಿ ಇವು ಮೂರೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ
ಪ್ರಿಯ. ತುಳಸಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನೂ  ವ್ಯರ್ಥ
ವಾಗಿಸದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದುದರಿಂದ ಪಾರ್ವತೀ
ದೇವಿಗೆ ಅಪರ್ಣಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s