ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ.

೧)ನಿಜೊತ ಪುಗೆಲ್ ಡ್  ಸುಳ್ಳುದ ಸವಾರಿ,
ಠಕಾರಿ ಮಾಲ್ ಲಾ ಭಾರಿ ದುಬಾರಿ;
ಪಾತೆರೊ ಮುತ್ತು; ನಂಬುನವತ್ತ್.
ಸುಬಗನ ಅಂಚೆನೆ ಕಲುವನ ಗತ್ತ್.
ತೆಲಿಕೆನ್ ನಂಬಡ; ಉಂಡಾಪತ್ತ್.
೨)ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಮಾಜೊಂದುಂಡು;
ಬೆಚ್ಚ ಗಾಲಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು;
ಕೇನುವೆ ಏರ್ ?ದಾಯೆ? ಇಂಚ….
೩)ಬೋಡು ಮಿತಿಟ್ ಮಾತಲಾ
ಮಿತಿ ತತ್ತ್ ಜಿಡ ಸುಕೊ ಏಪೊಲಾ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s