ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಪದ.

೧)ತಾವರೆಯ ಮಕರಂದದ ರುಚಿಯ ತಿಳಿವುಳ್ಳ
ದುಂಬಿಗಳು  ದೂರದಿಂದ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ತಾವರೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ  ಕಪ್ಪೆಗೆ
ಮಕರಂದದ ರುಚಿ ತಿಳಿಯದು. ಅಂತೆಯೇ
ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಭಗವತ್ತತ್ತ್ವವು ಅರ್ಥವಾಗದು.
೨)ಅಗ್ನಿ ತನ್ನ ದಹನ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ
ಮಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಯೆಂದು
ಯಾರೂ ಕರೆಯರು. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮಸಿಯಾಗು
ತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ
ಮನುಷ್ಯನೂ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡು ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ
ದವನಾಗುತ್ತಾನೆ.
೩)ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ಆಲಿಕಲ್ಲೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ
ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇರುವುದು. ಭಗವಂತನ
ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  ಕಟಿಣ ಎನಿಸಿದರೂ
ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೇಮವೇ ಇರುವುದೆಂಬುದನ್ನು
ಮರೆಯಬಾರದು.
೪)ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರೇಮ(ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸುಖವಾಗಿರ
ಬೇಕೆಂದು), ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೇಮ( ತನ್ನೊಂದಿಗೆ
ತನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ
ಅಪೇಕ್ಷೆ ), ಪರಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ (ಲೋಕಸ್ಸಮಸ್ತಾ
ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು) ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ
ಪ್ರೇಮವಿದೆ.ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ, ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹಾಕಿದ ಬಲ್ಬಿನಂತೆ; ಬೆಳಕು ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸೀಮಿತ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಂತೆ;
ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದರೂ  ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ
ಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು(ಒಳ್ಳೆ
ಯದನ್ನು) ಹಾವೆಂದೂ(ಕೆಟ್ಟದು), ಹಾವನ್ನು(ಕೆಟ್ಟ
ದ್ದನ್ನು) ಹಗ್ಗವೆಂದೂ(ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದೂ) ಭಾವಿಸ
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿ
ನಂತೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಪ್ರಖರವಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು
ಮಾಡುತ್ತದೆ.
೫)ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಅಣು
ಬಾಂಬುಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಶೀಲವಂತರಾದ
ಸ್ತ್ರೀ -ಪುರುಷರೇ ಸಾಕು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s