ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ.

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ  ಪ್ರಾಚೀನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲ
ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ರೇಖಾನಕ್ಷೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಡಲವೆಂದು ಪರಿ
ಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಂದು-ತ್ರಿಕೋಣ, ವೃತ್ತ
ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ
ಪರದೇವತೆಯು ಉದಯಿಸಿತೆಂಬ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ರೇಖೆಯೂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮನೋ ದೈಹಿಕ
ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ
ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಸಂಕೇತ ವಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ರೇಖಾ
ಗಣಿತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದರ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಣಿತ
ಶಾಸ್ತ್ರದ  ನಿಗೂಢತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದನ್ನು
ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಇಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ
ಸಾಲದು.ಸುಮಾರು ನೂರು ಮಿಲಿಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರವೇ
ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ ಬಲ್ಲುದು.
ಮಾನವನ ಸಂರಚನೆ, ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತ
ಸ್ವರೂಪದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು  ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ
ರೂಪಿಸಿರುವ ರೇಖಾನಕ್ಷೆ  ಅದು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

2 thoughts on “ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s