ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ.

ಗಾದೆ.
ಭೋಜನ ಕಿಜ್ಞ ಆಂಡಲಾ ಭಾಜನ ಮಲ್ಲೆ
ಉಪ್ಪೊಡು.
ಖರ್ಜೂರ ಪರ್oದ್ ನಗ  ಕಕ್ಕೆದ ಬಾಯಿಡ್
ಪುಡಿಯಾಪುಂಡ್ ಗೆ.
ದಾಂತಿನ ಮಲ್ತ್ oಡ ಇತ್ತಿನ ಪೋಪುಂಡು.
ನಟ್ ಕಂತಿ ನುಪ್ಪಾಂಡಲಾ ಕುದೊಂದು ಉಣೊಡು.
ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಮoಣ್ ದ ಭಾಜನ.
ಊರ್ಯಾಯ  ಬುಡೆದಿ ಎಡ್ಡೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ.
ದಾಕ್ಷಿ ಣ್ಯಗು  ಬಂಜಿ ಬತ್ತ್oಡ ಪೆದ್ದರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ.
ಮಾಲೆ ಕoಣ್ ದಾಲ್ ಮೂಲೆ  ಡಿತ್ತ್ oಡಲಾ
ಮಾಳಿಗೆ ಏರ್ ವೊಲುಗೆ.
ಪೀ ಇಂದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಅಂಬಿ ಇಂದ್
ಕಣವರೆಲಾ ಅತ್ತ್.
ಪುಚ್ಚೆ ದಾಂತಿ ಕಳ.
ಪೇರ್ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ ಪಾದ್ ಪಡಿಕೆಡ್  ಕೈ
ದೆಕ್ಕಾದೆಗೆ ಒರಿ.
ಭೂಮಿದ ಮಗೆನೆ ರೈತೆ ; ಆಯೆ ಬಂಜಿಗ್
ದಾಂತೆನೆ ಸೈತೆ.
ಮೂಲ: ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

2 thoughts on “ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ.

  1. ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನ್ಚೆನೆ ತುಳು ಸಂಕಲನ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s