ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ.

ಗಾದೆ.
ಲಡಾಯಿ ಬಡಾಯಿ ತೂವರೆ ಪೋನಗ
ಪರ್ಕಟ್ ಪುಡಾಯಿ.
ಕೋಲು ಕೊರ್ ದ್ ಪೆಟ್ಟ್ ತಿಂದಿಲೆಕ್ಕ.
ತುಳು ಪೊಂಜೊವು ಅಡಿತ್ತ್ oಡ ಕಜವು
ಒರಿಯಂದ್, ಬಳಸ್oಡ ಬಡವು ಒರಿಯಂದ್.
ಪರಕೆ ಪನೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗೆ;ಬೂಟೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗೆ.
ಎರ್ಮೆ ಗೆತೊಂದ್, ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲ್  ಇಜ್ಜಿ
ಪಂಡ್ ದ್ ಬುಡು ದೇರ್ ದೆಗೆ.
ಗುತ್ತ್ ಮಾರ್ ದ್  ಪೋಂಡಲಾ ಗತ್ತ್
ಬುಡಯೆ.
ಎಕ್ ದೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಬೊಟ್ಟಂದೆ ಕೇಣoದ್,ನಟ್ಟoದೆ ಸಿಕ್ಕಂದ್.
ಪಂಡಿನಡೆ ಬತ್ತ್ ಜಿಡ, ಪೋಯಿನಡೆ ದೇರುನು.
ಬರ್ಸ ಪೋಯಿಬೊಕ್ಕ ಮರತಡಿ ಉಂತರೆ ಆವಂದ್
ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್.
ಪದ್ಯ
ತಾಟಿ ಬೊಟುಂಡು ಬಾಲೆ ,
ತಮ್ಮನ ತಿಂದ್oಡ್ ಬಾಲೆ.
ಅಂಚಿ ತುಯ್ಯೆ ಇಂಚಿ ತುಯ್ಯೆ ಡುಮ್ಮ ಬುರೊಂಡೆ
ಬಣ್ಣ oಗಾಯಿ ಕಣ್ಣೋನರೆ  ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ.
ತಾಟಿ ತಾಟಿ ತಮ್ಮಟಿ, ಬೆಲ್ಲದಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ.
ಅಮ್ಮ-ಮರ್ಮಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s