ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ.

ತುಳು ಪದ
೧)ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು
ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೇನುಂಡು
ಕುದ್ಕ ದಿಬ್ಬಣ ಪೋಪುಂಡು.
೨)ಪದ ಪಣ್ ಪದ ಪಣ್, ಪದರಾಯಾ|
ದಾನೆ ಪಣ್ಕೆ ದೇವೆರೆ| ಅಪ್ಪೆ ನುಪ್ಪು ತಮ್ಮನ |
ಅಮ್ಮೆ ನುಪ್ಪು ತಜ್ಞನ|
೩)ಪೊಣ್ಣುನ್ನ  ಪೊಣ್ಣು  ಲಲಲಾ
ಮೋನೆ ಉದ್ದ ಮುಂಕು  ಲಲಲಾ
ಊರು ಉದ್ದ ಕಾರ್ ಲಲಲಾ.
೪)ನಲಿಪು ಅಕ್ಕ ನಲಿಪು| ಬೈತ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು|
ಅಂಬಡೆದ ಕೈಪು| ನಲಿಪು ಅಕ್ಕ ನಲಿಪು|
ತುಳು ಗಾದೆ
೧)ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡ ರೊಟ್ಟಿ; ತೆಲುಪಾಂಡ ತೆಲ್ಲವು.
೨)ನೀರ್  ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಕೊಳಕೆ
ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಬಳಕೆ.
೩)ಮಲ್ಲಾಯೆ ‘ಪೀ’ ತಿಂದ್oಡ ಮರ್ದ್ ಗ್ .
ಬಡವೆ ‘ಪೀ’ ತಿಂದ್oಡ  ಬಡವುಗ್.
೪)ಬಾಯಿಗ್ ಬಾಲ್ಲು(ಬಾಲೆ) ಅಡ್ಡ;
ಬದುಕುಗ್ ಅರ್ವದಲ್ಲು  ಅಡ್ಡ.
೫)ಆನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದಿನಾಯಗ್
ನಾಯಿದ ಪೋಡಿಗೆ ದಾನಿ ?
೬)ಕೊಂಗರ್  ಕೂಲಿದಾಯೆ ಸೈದಿನ ಗೊತ್ತಾತ್ ಜಿಗೆ.
೭)ವಜ್ರೊಗ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ ದೆರ್ ಗೆ;ಮನುಷ್ಯೆರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ.
೮) ಜನ ತೂದ್ ನಟ್ಟೋಡು;ಜಾಗ ತೂದ್ ಉಬ್ಬಿಯೊಡು.
೯)ಪಜ್ಜಿ ಗೋಡೆಡ್ ಪರೆಲ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
೧೦)ಪುಚ್ಚೆದ  ಮಂಡೆಡ್ ತುಡಾರ್ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s