ಕನ್ನಡ ಲೋಕೋಕ್ತಿ.

ಹೂವ ಮುಡಿಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಗಂಧವ
ಮುಡಿಯಬಹುದೇ?
ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಮಾತೊಂದೇ ಪುರುಷನಿಗೆ
ಅಲಂಕಾರವು.
ಹಣವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇಡು.
ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡ.
ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದಡೆ ಹಿಡಿದ ಕೊಡೆ ಕಾವುದೇ?
ಹಸಿದವನು ಏಳಲಾರ.ಉಂಡವನು ಬಗ್ಗಲಾರ.
ಅರ್ಧ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಿಳಿಯದಿರುವುದೇ
ಲೇಸು.
ಔತಣಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡ; ಅಂತಃ ಕಲಹದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಬೇಡ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s