ತುಳು ಸಿರಿ.

೧)ತುಳು ಮಹಾಭಾರತೊ—ಅರುಣಾಬ್ಜ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕೃತಿ.(೧೪ನೇ ಶತಮಾನ)
೨)ತುಳು ಮಾದಿರ ಗಾದೆ–
ಆಟಿಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್oಡ ಅಟ್ಟ ಪೊಲ್ಯು ಮಾದಿರಾ
(ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಟ ಮುರಿಯುವಷ್ಟು
ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.)
ಸೋಣೊಡ್  ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್oಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ಯುಮಾದಿರಾ
(ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ  ಮಳೆಬಂದರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಸೊಂಟ
ಮುರಿಯಬಹುದು.)
೩)ತುಳು ಗಾದೆ
ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿoಡಲಾ ಪಟ್ಟ ಬುಡಯೆ.
ಗೋಳಿದ ಮರ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡಲಾ ಅವು ಮೋಪುಗ್ ಆವಂದ್.
ಜುಗಾರಿದ ಕಾಯಿ ಏತ್ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಸುತ್ತುಂಡಲಾ, ಅಕೇರಿಗ್
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಂತೊಡೆ.
ಪಿಲಿತ್ತ ಬಂಜಿಡ್ ಎಲಿ ಪುಟಿಲೆಕೊ.
ಕೋಲು ಕಡ್ತ್oಡ  ತುಂಡಾವು; ನೀರ್ ಕಡ್ತ್oಡ ತುಂಡಾವಂದ್.
ಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಗ  ಗುಳಿಗೆ (ದೈವದ ) ಪೆಟ್ಟ್ ಲಾ ನಾಟಂದ್.
ಮರಿ (ಹಾವು) ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದ್ ಉಂಡು; ಅರಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ
ಮರ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ.
ಒಳ್ಳೆ(ಕೇರೆ ಹಾವು) ನಾಗೆ(ಸರ್ಪೆ) ಆಂಡಲಾ ಸುಯಿoಪರೆ
(ಭುಸುಗುಟ್ಟಲು) ಬರಂದ್.
ಊರುದ ಪುದರ್ ಜೋಡಿಸಾದ್  ತೂಲೆ–
ಕಿದಿಯೂರ್, ಕಟ್ ಪಾಡಿ, ಕಡೆಕಾರ್ , ಕುತ್ತ್ ಪಾಡಿ.
(ಹಟ್ಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಹಿಂಗಾಲು  ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ.)
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s