ಹೋರಾಟ -ಜಗಳಾಟ.

ರಾಜಕಾರಣಿಯದು ಜಗಳಾಟ.
ರಾಜನೀತಿಜ್ಞನದು ಹೋರಾಟ.
ಜಗಳಾಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಬರೇ ಆರೋಪ, ವಾಗ್ದಾಳಿ ;
ಹೋರಾಟ ದಲ್ಲಿದೆ ಸೇವಾಭಾವ, ಜನಹಿತದ ಕಳಕಳಿ .
ಜಗಳಾಟದಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವರ್ಣನೆ;
ಹೋರಾಟ ತರುವುದು ಜನ ಮನ್ನಣೆ.
ವಾಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ.
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s