ಹಾಸ್ಯ ಲಾಸ್ಯ.

೧)ಅಧ್ಯಾಪಕ :ಸರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ? ಅವು ಯಾವುವು ?
ತುಂಟ:ಸರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ೨ ವಿಧ.ಒಂದು ಗಂಡ ”ಸರಿಗೆ ”
ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗ”ಸರಿಗೆ.”
೨)ಅಧ್ಯಾಪಕ:ಪಾಠ  ಮುಗಿಯಿತು.ಏನಾದರು ಕೇಳುವು
ದಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ.
ತುಂಟ:ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸಾರ್?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s