ಶಿವ ಸ್ತುತಿ.

”ವಿರೂಪಾಕ್ಷ” ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ,
ಪರಮೇಶ್ವರ  ಎಂದರ್ಥ.”ವಿರೂಪಂ ಅಕ್ಷಿ ಯಸ್ಯಸಃ”
ಎಂದು ಅಮರದ ಟೀಕೆ. ಯಾರಿಗೆ  ವಿರೂಪವಾದ
ಕಣ್ಣು ಇದೆಯೋ ಅವನು  ”ವಿರೂಪಾಕ್ಷ.”
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಹರಿಹರನು ಹಂಪೆಯ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  ರಚಿಸಿದ ”ಶತಕ ಕಾವ್ಯ”
ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ, ಶಿವನ ಹಲವು ಹೆಸರು ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
”ಹರನಂ ಶಂಕರನಂ ಶಶಾಂಕಧರನಂ
ಕಾಪಾಲಿಯಂ ಕಾಲನಂ ಹರನಂ ಶೂಲಿಯನೀಶನಂ
ಗಿರೀಶನಂ ಭಾಳಾಕ್ಷ ನಂ ನೀಲಿಕಂ
ಧರನಂ ಭರ್ಗನನುಗ್ರನಂ ಪರಮಾನಂ
ಸರ್ವಜ್ಞನಂ ಶಂಭುವಂ   ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭನಂ
ಮನೋಜಹರನಂ  ಕಂಡೆಂ  ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಂ”
ಶಿವನಿಗೆ ತ್ರಿಲೋಚನ, ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ, ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ,
ಉಗ್ರಾಕ್ಷ, ಅಸಮಾಕ್ಷ  ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ.
ಮೂಲ: ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s