ಏನ ಬೇಡಲಿ?

ಜಪವಿಲ್ಲ, ತಪವಿಲ್ಲ,ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಗಳಿಲ್ಲ,
ಮನವಿದ್ದೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ವೇಳೆಯಿಲ್ಲ,
ಏನ ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ , ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ;
ಶುದ್ಧ ಸಾಧನೆಯ  ಹಾದಿಯಲಿ  ಸಾಗುವಾ
ಮತಿ ನೀಡಿ ಸಲಹೆನ್ನಾ ಓ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ .
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s