ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ.

ಜೂನ್ ೫ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ.ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ
ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕ ಬಹುದಾದರೂ, ಪರಿಸರ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು  ನಾವು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ವಿನಿಮಯ. ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ನಾವು
ದೇವತೆ ಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀತಿ  ಗೊಳಿಸಿದರೆ, ದೇವತೆಗಳು
ಸೃಷ್ಟಿಯ  ಮೂಲಕ  ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ.ಜೀವನ ಮೂಲವಾದ  ಪೃಕೃತಿಯನ್ನು
ಬರಡಾಗಿಸಿದರೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿರದು.
ವನವಿಲ್ಲದೆ  ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ.ಜೀವನವು
ವನದಿಂದ ಸತ್ತ್ವಪೂರ್ಣ.
ಕವನಗಳನ್ನು   ಬರೆಯಲು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇರಕ.
ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು  ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿಸ  ಬೇಕು.
ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ  ಇಂದು ನಾವು
ವಿಫಲರಾದರೆ,ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಕೃತಿ
ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಉಗ್ರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ
ತಲೆಬಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ
ಸ್ವಚ್ಛ ಬದುಕು.
”ಮಾಲಿನ್ಯ ಯುಕ್ತ ಪ್ರಥ್ವಿ ಯೊಂದು .ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ;
ಇದರ ರಿಪೇರಿಗೆ ಪರಿಸರ-ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ
ಯೊಂದೇ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ..”
”ಉಳಿದರೆ  ಭೂಮಿ  ಉಳಿದೇವು ನಾವು.’
”ಉಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಳಿಸಿ.”
”ಗಿಡ ನೆಡಿ, ಆಮ್ಲ ಜನಕ  ಪಡಿ.”
ಸಂಗ್ರಹ:ವಾಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s