ಮಗಲೆಗೊಂಜಿ ಕಾಗಜಿ.

ಎಂಚ ಉಲ್ಲ  ಮಗಾ? ಕಡಿರ್ ದ ಬಾಲೆ,
ಕೊಂಡಾಡದ  ಬಾಲೆ, ಅಪರೂಪದ  ಪೊಣ್ಣು
ಬಾಲೆ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸೌಖ್ಯನಾ?
ಜೋಕುಲು,ಪುಲ್ಲಿ  ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ;
ಆಂಡಲಾ,ಮರ್ಮಯೆಡ  ಮಾಮಿಗ್ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ.
ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ  ಮರ್ಮಲೆಡ  ಪಗೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಅತ್ತ್;
ಮಾತಾ ಮಾಮಿನಗುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ  ಮರ್ಮಲ್
ಆದಿತ್ತೆರ್; ತೆರಿದಿನಗುಲು ಏರ್ಲಾ ಮರ್ಮಲೆನ್
ಒರ್ದ  ದೀವಯೆರ್ , ಅತ್ತಾ?
ಆಟಿದ  ದೊಂಬುಗು  ಆನೆದ  ಬೆರಿ  ಪುಡಾವುಂಡು
ಪಂಡ್ ದ್ ಜನಕುಲು  ಪನ್ಪೆರ್ . ಕುಡ್ಲದ ದೊಂಬುಗ್ ಮನುಷ್ಯೇರ್ ನ
ನೆತ್ತಿ  ಪುಡಾವುಂಡ್.  ಒಂಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರ್  ಪರಿನಾತ್  ಯಾವಂದ್ ;
ಮದಿಮೆದ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಉಣಿಯರೆಗ್ ಮನಸೇ  ಆವಂದ್ .
ಮೀಯರೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಬೋಡ?  ನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಂ ಡ
ಕೊದಿ ನೀರ್  ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ   ಸುದ್ದಿ?
ಊರುಡು  ತಿದ್ದಿನ ಮಗಲೆನ ಮದಿಮೆ  ಭಾರಿ  ಗೌಜಿ;
ಮೆಹಂದಿ,  ವನಸ್, ಡಾನ್ಸ್  ಮಾತಾ ಪಣಿಯರೆ   ರಡ್ಡ್
ನಾಲಯಿ  ಯಾವಂದ್;   ಬೇತೆ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ.
ಜೋಕುಲೆನ ಫೋಟೋ   ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್  ಕಡಪುಡ್ ಲ;
ತೂವೊಂದು  ದಿನ  ನೂಕೊಲಿ ಎಂಚಲಾ.
ಮಾತೆರೆಗ್ ಲಾ  ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ತೆರಿಪಾಲ.–ಮಮ್ಮಿ,ಪಪ್ಪ.
ವಾಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ.
Advertisements

One thought on “ಮಗಲೆಗೊಂಜಿ ಕಾಗಜಿ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s