ಅಜ್ಜನ ನೆನಪು.

ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು
ಅಜ್ಜನ ಮಾತಿನಲಿ ಸತ್ಯ ವಿದೆಯೆಂದು .
ಬದುಕಿನ  ದೋಣಿ ಸಾಗುತಿದೆ  ಮುಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಅಜ್ಜನ ಮಾತುಗಳ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಸಾಗರದ ಅಂಚಿನೆಡೆಗೆ.
”ಅನ್ನ  ಜೀವ ರಕ್ಷಾಮಣಿ, ಬಿಸುಡದಿರು ಅದನ್ನು.”
”ವನಿತಂ, ವಿತ್ತಂ, ಪುಸ್ತಕಂ  ಪರಹಸ್ತೇನ  ಗತೋ ಗತಃ”
(ಹೆಣ್ಣು , ಹೊನ್ನು, ಪುಸ್ತಕ  ಪರರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ
ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಮರಳಿ ಬಾರದು.)
”ಬೇಡಿ  ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು  ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ
ಕಳಿಸದಿರು.ದೇವರ  ಭಂಡಾರ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವುದು.  ಚಿಂತಿಸದಿರು.”
”ಮರಣ ವೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಒಡೆದಂತೆ.ಒಳಗಿನ
ಗಾಳಿ  ಹೊರಗಿನ ಅನಂತ ಆಕಾಶದೊಡನೆ  ವಿಲೀನ
ವಾಗುತ್ತದೆ.”
ವಾಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s