ಎಂಕುಲು ತುಳುವೆರ್.

ತುಳುನಾಡ್ ಗ್  ಬಲೆ,ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟ  ತೂಲೆ;
ಸಿರಿದೇವಿನ, ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೇರ್ ನ  ಪಾಡ್ದನ  ಕೇನ್ಲೆ.
ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತ ಗಂಜಿ ಉಣ್ ಲೆ. ನೀರ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ ಲೆ;
ಗುತ್ತ್ ದ  ಬಿನ್ನೆರೆಗ್  ಗತ್ತ್ ದ  ವನಸ್ ಉಂಡು.
ಕೋರಿ-ರೊಟ್ಟಿ , ಪುಂಡಿ , ರಾಗಿದ  ಮಣ್ಣಿ ಉಂಡು.
ಗೆಂದ ತಾರೆದ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ ಪರ್ತರೆ?
ಬಜ್ಜೆಯಿ, ತಾರೆದ  ತೋಟದ ಪೊರ್ಲು ತೂತರೆ?
ಜಾಜಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ,ಪಿಂಗಾರೆದ ಪರಿಮಳದ ಊರು
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್.ನಾಗ ಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ,ತೇರ್,
ದೈವದ ನೇಮ, ಭೂತದ ಕೋಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ್,ಕಟ್ಟಳೆ .
ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್  ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನ  ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಳೆ ,
ಬೇತೆ  ಕಡೆ ಉಂಡೇ? ತಮ್ಮಲೆಗ್  ಸಮ್ಮಾನ ಮರ್ಮಲೆ
ಮದಿಮೆಡ್  ಪೊಣ್ಣನ್ ದಾರೆ ಎರೆದ್ ಕೊರ್ನಗ  ತೂಲೆ.
ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ ,ಬಚ್ಚಿರೆ , ಬಜ್ಜೆಯಿಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂಲೆ.
ವಾಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s